Grupa robocza II

POWOŁYWANIE CZŁONKÓW GRUP ROBOCZYCH

Grupa Robocza II ds. kompetencji profesjonalnych menedżerów i organizatorów usług rozwojowych.


Skład Grupy:
- Bożena Ziemniewicz, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlową (ŁIPH)
- Rafał Górecki, Pełnomocnik Prezesa Zarządu Związku ZDZ, Prezes Zarządu
Krajowego Centrum Akredytacji; Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego,
- Jakub Gontarek, ekspert współpracujący z Polską Unią Edukacyjną, Polska Unia Edukacyjna;
- Piotr Piasecki, Animator Rady, Prezes Zarządu PIFS
- Maria Wilczyńska, BUSINESS COACHING
- Joanna Dębek, Wiceprezes Zarządu PIFS/Kierownik Projektu RdsSUR
- Anna Mikołajczyk, Prezes zarządu Fundacji PEStka

Skład osobowy grupy roboczej II - do pobrania w wersji pdf.

Zainteresowaniem pracy grupy będą procesy zarządzania podmiotem świadczącym usługi rozwojowe oraz procesami dostarczania tych usług.

Oznacza to zainteresowanie kompetencjami menedżerów, ekspertów i specjalistów, w tym metodyków, określanych ogólnie mianem organizatorów, którzy realizują niektóre, elementy procesu wsparcia uczenia się i mają istotny wpływ na jego przebieg i efekty.

Grupa będzie analizowała trendy i zmiany związane z ofertą sektora i dopasowaniem podmiotów sektora do świadczenia nowoczesnych usług rozwojowych. Grupa skupiać będzie przedstawicieli podmiotów sektora, którzy reprezentują wysokie standardy w zakresie organizacji usług rozwojowych i całych procesów rozwojowych oraz są zainteresowane kompetencjami menedżerów i organizatorów procesów uczenia się.

W polu zainteresowania grupy będzie także problematyka standardów jakości usług rozwojowych, dla których wspólną bazą merytoryczną jest definicja usługi rozwojowej i wyznaczniki, na których oparto konstrukcję sektorowej ramy. Grupa będzie również źródłem rekomendacji dla rozwoju standardu usługi rozwojowej SUS 2.0.

Członkowie danej grupy roboczej określają dla SR rekomendacje w zakresie kompetencji, jakie powinni posiadać eksperci, którzy zobowiążą się za wynagrodzeniem do osiągnięcia jasno sprecyzowanych przez SR celów oraz realizacji w terminie zleconych zadań. Animator Rady, na posiedzeniach plenarnych, przedkłada członkom Rady listę ekspertów otrzymujących wynagrodzenie z tytułu pracy na rzecz SR. Zasady wynagradzania ekspertów będą zgodne z zasadami określonymi we Wniosku projektu Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych.

Rada PIFS logotypy
Newsletter
Skip to content