O Radzie

RADA DS. KOMPETENCJI SEKTORA USŁUG ROZWOJOWYCH


Szanowni Państwo
Zadaniem Sektorowej Rady jest działalność na rzecz sektora usług rozwojowych i identyfikowanie potrzeb kwalifikacji zawodowych sektora przy współudziale przedsiębiorców. Powołanie Sektorowej Rady pozwoli na systematyczne i metodyczne poznawanie tego dynamicznego sektora i reagowanie na zmiany w nim zachodzące w zakresie zapotrzebowania na kompetencje zawodowe.RADA DS. KOMPETENCJI SEKTORA USŁUG ROZWOJOWYCH

W Radzie znajdą się reprezentanci następujących typów instytucji:


- organizacji pozarządowych lub organizacji je zrzeszających,
- szkół i placówek systemu oświaty lub ich organów prowadzących,
- podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki lub ich organizacje,
- instytucji rynku pracy, Rady Rynku Pracy lub Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy,
- partnerów społecznych,
- administracji publicznej,
- jednostek naukowych, w tym instytucji badawczych,
- firm realizujących usługi rozwojowe w ramach różnych działalności objętych grupą PKD 85.5.

Powołanie SR stwarza ogromna szansę na pogłębienie integracji sektora działającego w bardzo zróżnicowanych formach i obszarach, wokół wspólnych standardów jakości usługi rozwojowej i standardów kompetencyjnych pracujących w sektorze.

Potrzeby i oczekiwania sektora:


- integracja sektora;
- realny wpływ na system edukacji: zakres i poziom kwalifikacji;
- zaangażowanie przedsiębiorców - współodpowiedzialność za jakość procesu szkoleniowego;
- wzrost atrakcyjności firmy z sektora jako potencjalnego pracodawcy, dbającej o kapitał ludzki.


 
STRUKTURA

PREZYDIUM RADY SEKTOROWEJ

ANIMATOR RADY, PRZEWODNICZĄCY PREZYDIUM RADY

Piotr
Piasecki

607 180 057
E-mail: piotr.piasecki@pifs.org.pllogotypy na stronę
Newsletter
Skip to content