Cele Rady

CELE

Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych

  Celami Rady są w szczególności:

‐  monitorowanie i prognozowanie trendów i zmian w otoczeniu społecznym i gospodarczym związanym z rozwojem ludzi i organizacji i w związku z tym prognozowanie i diagnozowanie potrzeb rozwojowych sektora  

‐ pozyskiwanie wiedzy ‐ szczególnie od przedsiębiorców i upowszechnianie informacji na temat potrzeb kompetencyjnych i kwalifikacyjno‐zawodowych w sektorze,

‐ rozwój współpracy interesariuszy sektora, w tym przedsiębiorców sektora z uczelniami i podmiotami różnych obszarów edukacji służący lepszemu dostosowaniu kompetencji pracowników do potrzeb rozwojowych podmiotów sektora,

‐  podnoszenie jakości i transparentności kompetencji w sektorze, a tym samym umacnianie i upowszechnianie standardów jakości usług rozwojowych i dobrych praktyk profesjonalnego działania,  

‐ upowszechnianie i wspieranie rozwiązań służących uczeniu się przez całe życie.

Rada realizuje cele i zadania w szczególności poprzez:

‐ rekomendowanie rozwiązań i zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy i rozwoju sektora,

‐ określanie obszarów badawczych i inicjowanie badań, tworzenie narzędzi do badań  i interpretacji wyników dotyczących sektora, zmieniającego się  popytu na kompetencje w kontekście trendów rozwojowych warunkowanych zmianami demograficznymi, regulacyjnymi i technologicznymi,

‐ przegląd aktualności sektorowej ramy kwalifikacji i identyfikację ewentualnych, potrzebnych zmian,  

‐ identyfikację kwalifikacji w sektorze tworzących mapę i perspektywę rozwoju sektora, w tym analizę  funkcjonowania kwalifikacji włączonych do ZSK i inicjowanie opisu nowych kwalifikacji dla sektora, w tym będących odpowiedzią na postęp nauk o uczeniu się i rozwój technologii,

‐  formułowanie rekomendacji i informacji w zakresie zapotrzebowania na kompetencje i działań  dostosowawczych kadr sektora do potrzeb przedsiębiorców, kierowanych do podmiotów edukacji, w tym systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki, innych instytucji rynku pracy oraz partnerów społecznych,  

‐  organizację  wydarzeń  sektorowych, opracowywanie materiałów edukacyjnych i aktywną  komunikację z sektorem, w tym popularyzację postępu i osiągnięć nauk o uczeniu się, oraz możliwości, jakie otwiera rozwój technologii,

‐ korzystanie z uprawnień przewidzianych dla Rady w ustawach, w zakresie formułowania wniosków, opiniowania, delegowania swoich przedstawicieli w sprawach dotyczących kwalifikacji i kształcenia zawodowego dla potrzeb sektora.

Cele do pobrania w wersji pdf


Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Newsletter
Skip to content