Badania i BKLGRUPY ROBOCZE

Badania i BKL


Zadania stojące przed Grupą Roboczą:

• zbieranie i opracowanie potrzeb badawczych z innych Grup Roboczych i Rady

• wkład merytoryczny w przygotowanie zamówień/zapytań na badania, w realizację badań oraz odbiory prac

• udział w badaniu Sektorowym Bilansu Kapitału Ludzkiego (SBKL)

• realizacja działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie badań dot. sektora

• rekomendowanie wykonania analiz i opracowań eksperckich w zakresie badań

Koordynator: profesor Barbara Worek
Profesor w Instytucie Socjologii UJ, ekspert ds. kapitału ludzkiego i uczenia się przez całe życie w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJPOWER (1)
 
Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
 
Newsletter
Skip to content