O projekcie

„Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych” działa i jest finansowana ze środków Unii Europejskiej i krajowych na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu o tej samej nazwie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy POWR.02.12.00-00-SR17/18 z dnia 09 września 2019 r. zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polska Izbą Firm Szkoleniowych.

Newsletter
Skip to content