O projekcie

„Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych” działa i jest finansowana ze środków Unii Europejskiej i krajowych na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu o tej samej nazwie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, nr umowy POWR.02.12.00-00-SR17/18 z dnia 9 września 2019 r. zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polska Izbą Firm Szkoleniowych.

Wartość dofinansowania projektu wynosi 1 926 707,71 zł, z czego środki Unii Europejskiej 1 637 701,56 zł oraz środki w budżetu państwa w wysokości 289 006,15 zł.


Celem projektu jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze Usług Rozwojowych, poprzez powołanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji, działającej na rzecz Sektora Usług Rozwojowych i jego potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych. Cele i zadania Rady


Newsletter
Skip to content