Regulamin Rady

REGULAMIN

Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych

§ 1

 1. Działalność Rady regulowana jest przepisami ustaw: z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz.110 , z późn. zm.), z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 z późn. zm.), oraz z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59 z późn. zm.).
 2. Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, zwana dalej Radą, w okresie od września 2019 do 31 sierpnia 2022 roku działa i jest finansowana na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych” (dalej: Projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy POWR.02.12.00-00-SR17/18 z dnia 09 września 2019 r. (dalej: Umowy), zawartej pomiędzy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej PARP) a Polska Izbą Firm Szkoleniowych (dalej PIFS).
 3. Sektor został zdefiniowany na potrzeby projektu, jako zbiór podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą lub statutową objętą grupą PKD 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji, oraz podmioty i organizacje działające na ich rzecz w obrębie tak rozumianego sektora.

§ 2

 1. Celami Rady, w ramach realizacji zadań wskazanych w przywołanej w § 1 ust. 2 ustawie o utworzeniu PARP, są w szczególności:
  1. monitorowanie i prognozowanie trendów i zmian w otoczeniu społecznym i gospodarczym związanym z rozwojem ludzi i organizacji i w związku z tym prognozowanie i diagnozowanie potrzeb rozwojowych sektora
  2. pozyskiwanie wiedzy – szczególnie od przedsiębiorców i upowszechnianie informacji na temat potrzeb kompetencyjnych i kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze,
  3. rozwój współpracy interesariuszy sektora, w tym przedsiębiorców sektora z uczelniami i podmiotami różnych obszarów edukacji służący lepszemu dostosowaniu kompetencji pracowników do potrzeb rozwojowych podmiotów sektora,
  4. podnoszenie jakości i transparentności kompetencji w sektorze, a tym samym umacnianie i upowszechnianie standardów jakości usług rozwojowych i dobrych praktyk profesjonalnego działania,
  5. upowszechnianie i wspieranie rozwiązań służących uczeniu się przez całe życie.
 2. Rada realizuje cele i zadania w szczególności poprzez:
  1. rekomendowanie rozwiązań i zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy i rozwoju sektora,
  2. określanie obszarów badawczych i inicjowanie badań, tworzenie narzędzi do badań  i interpretacji wyników dotyczących sektora, zmieniającego się popytu na kompetencje w kontekście trendów rozwojowych warunkowanych zmianami demograficznymi, regulacyjnymi i technologicznymi,
  3. przegląd aktualności sektorowej ramy kwalifikacji i identyfikację ewentualnych, potrzebnych zmian,
  4. identyfikację kwalifikacji w sektorze tworzących mapę i perspektywę rozwoju sektora, w tym analizę funkcjonowania kwalifikacji włączonych do ZSK i inicjowanie opisu nowych kwalifikacji dla sektora, w tym będących odpowiedzią na postęp nauk o uczeniu się i rozwój technologii,
  5. formułowanie rekomendacji i informacji w zakresie zapotrzebowania na kompetencje i działań dostosowawczych kadr sektora do potrzeb przedsiębiorców, kierowanych do podmiotów edukacji, w tym systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki, innych instytucji rynku pracy oraz partnerów społecznych,
  6. organizację wydarzeń sektorowych, opracowywanie materiałów edukacyjnych i aktywną komunikację z sektorem, w tym popularyzację postępu i osiągnięć nauk o uczeniu się, oraz możliwości, jakie otwiera rozwój technologii,
  7. korzystanie z uprawnień przewidzianych dla Rady w ustawach o których mowa w §1 ust. 1 Regulaminu, w zakresie formułowania wniosków, opiniowania, delegowania swoich przedstawicieli w sprawach dotyczących kwalifikacji i kształcenia zawodowego dla potrzeb sektora.  

     § 3

 1. Członkami Rady mogą być przedstawiciele podmiotów sektora i działających na rzecz sektora, istotnych z punktu widzenia działalności Rady, w tym przedstawiciele podmiotów wskazanych w art. 4e ust. 3 ustawy o utworzeniu PARP.
 2. Kandydatem na członka Rady może być osoba, która:
  1. została wskazana przez któryś z podmiotów, o których mowa w ust. 1,
  2. akceptuje cele i zasady działania Rady wynikające z przepisów o których mowa w § 1, w tym w szczególności z ustawy o utworzeniu PARP, z Umowy oraz z niniejszego Regulaminu, poprzez podpisanie deklaracji pracy w Radzie,
  3. posiada doświadczenie i wiedzę ekspercką, której potwierdzeniem jest, co najmniej 5-letnia działalność w sektorze lub na rzecz sektora.
 3. Członkami założycielami Rady, w liczbie nie mniejszej niż 5, stają się przedstawiciele podmiotów wskazanych w ust. 1, spełniający warunki wymienione w ust. 2, których Polska Izba Firm Szkoleniowych zgłosi za pośrednictwem Prezesa PARP ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, a minister powoła ich na wniosek prezesa PARP w skład Rady, na podstawie art. 4e ustawy o utworzeniu PARP, o której mowa w § 1 ust. 1.
 4. Do czasu powołania przez ministra właściwego do spraw gospodarki, członkowie założyciele działają jako „Rada w organizacji” , mogą przyjąć Regulamin Rady i  podejmować inne decyzje właściwe dla Rady, a przyjęte uchwały i postanowienia podlegają zatwierdzeniu na pierwszym posiedzeniu plenarnym powołanych członków Rady.
 5. Rozszerzenie składu Rady, która docelowo liczy od 15 do 20 członków, o nowych Członków, z uwzględnieniem zasady reprezentatywności dla struktury sektora oraz zasady niedyskryminacji i równości płci, i przy spełnieniu warunków i wymogów ust. 1 i 2,  wymaga uchwały Rady podjętej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów pod warunkiem, ze w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% składu Rady a następnie powołania przez ministra właściwego ds. gospodarki.

  § 4

 1. Członkowie Rady mają prawo:
  1. zgłaszać kandydatów do Rady i jej organów,
  2. zgłaszać na piśmie opinie, wnioski  i postulaty do organów Rady,
  3. uzyskiwać bieżące informacje o działaniach podejmowanych przez organy rady i jej Animatora,
  4. brać udział w pracach grup roboczych.
 2. Członkowie Rady mają obowiązek:
  1. postępować zgodnie  z postanowieniami niniejszego  Regulaminu,
  2. brać czynny udział w pracach rady i uczestniczyć w głosowaniach,
  3. popierać cele i przedsięwzięcia Rady,
  4. nie podejmować działań sprzecznych z celami Rady oraz działań na szkodę Rady.
  5. uczestniczyć w badaniach ewaluacyjnych dotyczących funkcjonowania systemu sektorowych rad ds. kompetencji, prowadzonych na zlecenie PARP.
 3. Udział  członka Rady w posiedzeniach Rady jest nieodpłatny.

§ 5

 1. Mandat członka Rady wygasa wskutek:
  1. śmierci,
  2. pisemnej rezygnacji i wniosku o odwołanie złożonego przez członka Rady
  3. wycofania rekomendacji dla przedstawiciela przez podmiot zgłaszający.
 2. W przypadkach, o których mowa w ust.1 podmiotowi, który zgłosił członka, którego mandat wygasł, przysługuje prawo zgłoszenia innego przedstawiciela spełniającego warunki Regulaminu. W takim przypadku stosuje się odpowiednio tryb przewidziany w § 3 ust. 3 i 4.
 3. Mandat członka Rady wygasa również na skutek pisemnej rezygnacji podmiotu reprezentowanego w Radzie z udziału w pracach Rady, skutkujący wnioskiem o odwołanie członka Rady zgłoszonego przez ten podmiot.
 4. PIFS składa wniosek o odwołanie członka Rady w konsekwencji podjęcia przez Radę na posiedzeniu plenarnym uchwał w przedmiocie:
  1. Zasadności odwołania członka Rady wskutek długotrwałego braku aktywności i niewykonywania obowiązków, wyrażających się nieobecnością na posiedzeniach, nieuczestniczeniem w glosowaniach i brakiem opinii konsultowanych projektów dokumentów przez okres co najmniej 6 miesięcy, bez uzasadnionych przyczyn losowych lub istotnego naruszania regulaminu przez członka Rady,
  2. Stwierdzenia, że podmiot którego przedstawiciel jest członkiem Rady nie reprezentuje środowiska sektora i narusza w ten sposób zasadę reprezentatywności składu Rady,  albo działalność tego podmiotu pozostaje w sprzeczności z celami Rady bądź narusza jej dobre imię.

§ 6

 1. Organami Rady są:
  1. Posiedzenie plenarne Rady
  2. Prezydium Rady
  3. Przewodniczący Rady.
 2. Pierwsza kadencja organów Rady trwa 3 lata. Kolejne kadencje są 3-letnie. Kadencje rozpoczynają się z dniem odbycia pierwszego posiedzenia plenarnego rady w nowym składzie, a do tego dnia organy Rady działają w składach dotychczasowych.
 3. Organy kolegialne Rady mogą uchwalać regulaminy określające zasady ich postępowania, których treść musi pozostawać w zgodności z niniejszym Regulaminem.
 4. Każdy członek organu kolegialnego Rady dysponuje jednym głosem. Dla ważności uchwalenia decyzji wymagana jest zwykła większość głosów pod warunkiem, że w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% członków organu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga glos Przewodniczącego Rady.
 5. Jeżeli na posiedzeniu organu Rady nie jest spełniony wymóg obecności przynajmniej połowy członków Rady, Przewodniczący Rady może, w przypadkach uzasadnionych pilnością sprawy zarządzić głosowanie osób obecnych, a następnie przekazać wszystkim członkom organu informacje na temat przebiegu dyskusji i głosowania i wezwać nieobecnych na posiedzeniu członków organu do oddania głosu w trybie obiegowym z wykorzystaniem korespondencji elektronicznej, wyznaczając termin, nie krótszy niż tygodniowy.
 6. Głosy oddane na posiedzeniu oraz w trybie obiegowym są sumowane. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zostaną spełnione warunki dla ważności decyzji, jej rozpatrzenie następuje na kolejnym posiedzeniu organu.
 7. W okresie pomiędzy posiedzeniami plenarnymi Rady Przewodniczący może zarządzić głosowanie w trybie obiegowym z wykorzystaniem korespondencji elektronicznej, przedstawiając projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i wyznaczając termin na oddanie głosu, nie krótszy niż tygodniowy. Jeżeli zostanie zgłoszony formalny sprzeciw wobec takiego trybu głosowania lub nie zostaną spełnione warunki dla ważności decyzji, jej rozpatrzenie następuje na kolejnym posiedzeniu organu.
 8. Sprawozdanie z decyzji i uchwał podjętych częściowo lub w całości w trybie obiegowym jest przedstawiane na kolejnym posiedzeniu plenarnym Rady i stanowi załącznik do protokołu z tego posiedzenia.
 9. Posiedzenia organów kolegialnych Rady odbywają się w miarę potrzeby, jednakże posiedzenia plenarne Rady odbywają się możliwie, co kwartał, nie rzadziej niż 4 razy w ciągu roku kalendarzowego.
 10. Z posiedzeń organów kolegialnych Rady sporządzane są protokoły, zatwierdzane w drodze glosowania na kolejnym posiedzeniu organu.
 11. W posiedzeniach organów mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby spoza jego składu, zaproszone przez Prezydium Rady.
 12. Organy Rady realizują Ramowy Plan pracy Rady, uchwalany co roku na posiedzeniu plenarnym Rady na kolejny rok kalendarzowy. Rada może dokonywać, w razie istotnej potrzeby, aktualizacji planu w trakcie roku kalendarzowego.

§ 7

 1. Posiedzenia plenarne Rady zwołuje Przewodniczący Rady:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Prezydium Rady,
  3. na wniosek 1/3 ogólnej liczby przedstawicieli stanowiących skład Rady.
 2. Posiedzenia plenarne Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub wskazany przez niego Wiceprzewodniczący.
 3. Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego  i ustaloną przez siebie w głosowaniu liczbę wiceprzewodniczących, jednakże co najmniej jednego.
 4. Rada podejmuje decyzje i uchwały w trybie glosowania jawnego, jednakże może zdecydować w glosowaniu przeprowadzenie glosowania tajnego we wskazanej sprawie.
 5. W posiedzeniach plenarnych Rady może wziąć udział, w zastępstwie członka Rady, inny przedstawiciel  podmiotu reprezentowanego w charakterze obserwatora, bez prawa udziału w glosowaniach.
 6. Rada może powoływać grupy robocze, w skład, których mogą wchodzić zarówno członkowie Rady, jak i inne osoby, określając przedmiot i zakres ich działalności oraz zasady i wymogi powoływania oraz wynagradzania ekspertów pracujących na potrzeby tych grup.
 7. Pierwsze posiedzenie „Rady w organizacji” i pierwsze posiedzenie plenarne Rady zwołuje kandydat wskazany na członka Rady przez PIFS.
 8. Posiedzenia zwołuje się z wykorzystaniem korespondencji elektronicznej z podaniem przewidywanego porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.

§ 8

 1. W skład Prezydium Rady wchodzą: Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący w liczbie wybranych przez Posiedzenie Plenarne Rady oraz ustanowiony w ramach Projektu i wskazany przez Polska izbę Firm Szkoleniowych Animator Rady.
 2. Do zadań Prezydium Rady należy kierowanie jej pracami, wykonywanie uchwał Plenarnego Posiedzenia Rady, oraz przygotowywanie projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z działalności Rady.

§ 9

 1. Przewodniczący Rady kieruje bieżącą pracą Rady i reprezentuje  ją na zewnątrz.
 2. Przewodniczący może powierzyć zadania z zakresu o którym mowa w ust. 1 wskazanemu członkowi Prezydium, określając każdorazowo zakres upoważnień.

§ 10

 1. Przez okres trwania Projektu, tj. nie dłużej niż do 31 sierpnia 2022 roku, koszty funkcjonowania Rady są pokrywane z budżetu Projektu, którego Beneficjentem jest Polska Izba Firm Szkoleniowych.
 2. W okresie o którym mowa w § 1 ust. 2, członkowie Rady mogą otrzymać refundację poniesionych kosztów dojazdu na udział w posiedzeniach odbywających się poza ich miejscem zamieszkania, środkami transportu publicznego lub niepublicznego, na zasadach wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu.
 3. Bieżącą obsługę prac Rady zapewnia Sekretariat Rady, prowadzony przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych. Sekretariat gromadzi i przechowuje dokumentacje z prac Rady, prowadzi listę członków Rady, odpowiada za korespondencje i kontakty wewnątrz i na zewnątrz Rady.
 4. Działalność Rady jest prezentowana na podstronie strony internetowej www.rada.pifs.org.pl prowadzonej przez Polska izbę Firm Szkoleniowych

§ 11

Rada nie posiada podmiotowości prawnej, działa na podstawie przepisów i dokumentów wskazanych w § 1, a w sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie odpowiednio ogólne przepisy prawa.

Regulamin do pobrania w wersji pdf


Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Newsletter
Skip to content