VII Posiedzenie Plenarne Rady

Vocational education and training in Europe, 1995-2035
1 grudnia, 2021
„Pracodawca Jutra 2021” – do 20.12
8 grudnia, 2021

VII Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych


Dnia 8 grudnia 2021 roku w formie zdalnej odbyło się VII Posiedzenie Plenarne Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych.

Prof. Barbara Worek przedstawiła wyniki badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego dla naszego sektora.
W prezentacji przybliżyła między innymi zawarty w raporcie opis branży usług rozwojowych, kluczowe role zawodowe czy kierunki rozwoju kompetencji, a także główne wnioski i rekomendacje wynikające z badania. Przewodniczący Rady określił wyniki badań jako uniwersalne, takie, które dopasowują się do każdej branży. Pani Mariola Szymańska zwróciła uwagę na brak otwartości sektora na zmiany. Wszyscy Członkowie Rady dostrzegli bardzo ogólnikowe spojrzenie na sektor. Ich zdaniem w badaniu zabrakło spojrzenia na poszczególne podsektory, które różnią się między sobą w znacznym stopniu. Podczas posiedzenia padła propozycja aby na kolejnym spotkaniu poświęcić czas na przedstawienie poszczególnych podsektorów.

BKLlogotyp3
Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie przez Tomasza Radkiewicza projektu zmiany rekomendacji Rady. W prezentacji zostały omówione między innymi cele proponowanych zmian, dylematy jakie się z tym wiążą oraz określone działania. Po analizie wielu członków Rady wypowiedziało się dość sceptycznie. Komentowane zostały między innymi wprowadzone ograniczenia czasowe, w związku z czym nie ma możliwości, aby dopasować szkolenia na przykład językowe do zróżnicowanej grupy uczestników. Zdaniem niektórych członków Rady niewątpliwym plusem jest możliwość wyboru kompetencji. Na zakończenie Tomasz Radkiewicz podsumował dyskusję i zaznaczył, że odpowiednim kierunkiem w tym przypadku będzie stworzenie dwóch oddzielnych rekomendacji. Końcowym punktem była informacja w sprawie zaopiniowania przez Radę dwóch kwalifikacji. Jedna z opinii została przygotowana przez Grupę Roboczą Legislacja i ZSK, w kwestii drugiej pojawiły się wątpliwości dotyczące uniwersalnego charakteru tej kwalifikacji.

Ważnym punktem posiedzenia było przyjęcie nowej członkini Rady, Pani Profesor Anny Serafińskiej, pełniącej funkcję Prorektora ds. rozwoju kadry naukowej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Wybrano również wiceprzewodniczącego Rady – Pana Rafała Góreckiego, Członka Zarządu Głównego Związku ZDZ oraz Prezesa Centrum Akredytacji – Związek ZDZ Oddział w Warszawie.

Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się 16 lutego 2022 r., będzie w całości poświęcone problematyce kwalifikacji i ZSK, który formalnie istnieje już w Polsce ponad 5 lat. Z tej perspektywy warto przyjrzeć się temu, jak spełnia on postawione przed nim cele, jak spełnia szczególne oczekiwania jakie wiąże z nim nasz sektor i jak efektywne było nasze zaangażowanie w tworzenie ZSK i jego rozwój.
Chcemy poruszyć w dyskusji i sformułować konkluzje w następujących kwestiach:
1. Idea i cele ZSK, a jego wdrożenie i stan obecny – jak oceniamy i co proponujemy?
2. Jaką potencjalnie rolę spełniać może ZSK do wewnątrz sektora usług rozwojowych, a jaką, z naszym udziałem, w rozwoju osób, grup i organizacji w gospodarce, życiu społecznych i osobistym?
3. Jakie kwalifikacje Rada postrzega jako kwalifikacje naszego sektora i jak powinniśmy się angażować w ich kształt, a jak wpływać na inne kwalifikacje o istotnym komponencie kompetencji edukacyjnych?
4. Opracowanie jakich nowych kwalifikacji w naszym sektorze powinniśmy teraz zainicjować jako Rada (w planie i budżecie mamy możliwość opracowania projektów 4 kwalifikacji)?

Dyskusja będzie więc miała istotny wpływ na dalsze prace Rady i rekomendacje dotyczące zaangażowania podmiotów sektora w system kwalifikacji. Dla przypomnienia – Rada ma swojego przedstawiciela w Radzie Interesariuszy ZSK, czyli organu doradczego Ministra Edukacji Narodowej, jako koordynatora ZSK.
Newsletter
Skip to content