Slajder nawigacja

V Posiedzenie Plenarne Rady

Wstecz
Raport z monitoringu
31 lipca, 2021
Dalej
Duże zmiany w działalności Rady
14 września, 2021

Zdalne V Posiedzenie Plenarne Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych

Po kilku miesiącach przerwy wznowiła posiedzenia Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, 7go września 2021 spotykając się po raz piąty. Z uwagi na ograniczenia pandemiczne - ponownie „zdalnie”, na platformie Zoom. Celem posiedzenia było dokonanie „nowego otwarcia” – zaprezentowanie i przyjęcie propozycji redefinicji podejścia do realizacji merytorycznych prac Rady.

Sprawy organizacyjne

Posiedzenie współprowadzili Piotr Piasecki, Przewodniczący oraz Wojciech Drabko, Animator Rady i Kierownik projektu. Aby formalnościom stało się zadość, na początku przyjęto porządek obrad i protokół z IV Posiedzenia Rady.

W dalszej części posiedzenia Wojtek Drabko przedstawił się jako nowy Animator Rady oraz Kierownik projektu Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, przedstawił również nową Sekretarz Rady, Julię Pazdor, odpowiedzialną za wsparcie organizacyjne Rady i jej organów w sprawach merytorycznych.

Sytuacja sektora pod kątem dopasowania do skutków pandemii i rezultatów zaangażowania Rady w przeciwdziałanie skutkom COVID

Uczestnicy dokonali ciekawej wymiany doświadczeń na temat sytuacji Sektora, poruszając m.in. tematy adaptacji sektora do skutków pandemii, wciąż istniejącego problemu dotyczącego organizacji szkoleń stacjonarnych oraz jednoczesny brak możliwości zbierania od uczestników deklaracji o szczepieniu.

Konkluzja płynąca z dyskusji jest taka, że branża szkoleniowa jest skazana jeszcze przez jakiś czas na hybrydowość – część spotkań będzie odbywać się zdalnie, a część stacjonarnie, barierę stanowi jednak koszt takich rozwiązań. Co ciekawe, wg głosów członków Rady wiele firm nie przewiduje powrotu do działania stacjonarnego ze względu na specyfikację części sektora oraz zmieniające się wymagania klientów. Problem stanowi interaktywność spotkań oraz wzięcie odpowiedzialności za uczenie się, oraz atrakcyjność usług zdalnych - zdaniem uczestników wielu usług nie jest „pełnowartościowa”.

Zwrócono uwagę również na doskwierające problemy w „podsektorach”, m.in. braku kadry szkolącej w szkołach jazdy oraz wzrost cen usług szkół jazdy czy niechęci lektorów szkół językowych do powrotu do pracy stacjonarnej, co utrudnia weryfikację ich umiejętności prowadzenia szkoleń - podsektor nie jest przygotowany do zdalnego nauczania.

Inwentaryzacja prac Rady oraz prezentacja zmian w projekcie

Przedstawiono „Zbiór dobrych praktyk zdalnego uczenia się”, który ma być poradnikiem tworzenia dobrych usług zdalnych. Przyjęcie dokumentu i przekazanie go do publikacji nastąpi niebawem, po uwzględnieniu ostatnich uwag i sugestii.

Omówiono inicjatywy Rady dotyczące KPO i Umowy Partnerstwa, przybliżając postulaty i zastrzeżenia Rady.

Omówiono zmiany w Projekcie, przedstawiono „masterplan” oraz proponowane zmiany merytoryczne w projekcie - utworzenie czterech Grup Roboczych, w miejsce dotychczas funkcjonujących:

1. Metodyka i technologia w edukacji
2. Legislacja i ZSK
3. Diagnozowanie potrzeb kompetencyjnych sektora
4. Badania i BLK

Grupy mają powstać w celu poszerzenia możliwości działania Rady. Na czele każdej grupy stanie Kierownik, w składy Grup będą wchodzili nie tylko Członkowie Rady, ale i inni eksperci z sektora. Proponowani Kierownicy:

1. Piotr Piasecki – Grupa Robocza „Metodyka i Technologia w edukacji”
2. Andrzej Lech – Grupa Robocza „Legislacja i ZSK”
3. Barbara Worek – Grupa Robocza „Badania i BLK”
4. Tomasz Radkiewicz – Grupa Robocza „Diagnozowanie potrzeb kompetencyjnych sektora”

Proponowani Kierownicy omówili zakres zadań swoich Grup, pomysł i plan na ich funkcjonowanie. Zakres działania nowych Grup oraz obsada Kierowników została zaakceptowana przez Radę.

Zaproponowano również zasady powoływania i wynagradzania oraz plan prac eksperckich (zewnętrznych), m.in. lista zadań eksperckich będzie akceptowana przez Radę oraz Kierownika projektu, eksperci będą wyłaniani w ramach konkursów, a Kierownicy grup roboczych nie będą mogli wykonywać zadań eksperckich. Propozycja spotkała się z przychylnością Rady.

Propozycja zmian w Regulaminie Rady

Został podjęty temat zmiany w Regulaminie, przedstawiono uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian oraz jej główne kierunki (projekt podlega istotnym korektom, dlatego zmiany w regulaminie są niezbędne – równolegle do kwestii merytorycznych). W drodze dyskusji ustalono, że prace będą kontynuowane i Radzie zostanie przedłożona propozycja zmian w formie dokumentu.

Wolne wnioski i dyskusje

Autoprezentacji dokonali dwaj kandydaci do składu Rady - Pan Adam Tatarowski, Prezes Stowarzyszenia Polalarm oraz Pan Grzegorz Cygonik, przedstawiciel Polskiej Unii Edukacyjnej – formalnie zgłoszeni kandydaci, spełniający wymogi regulaminowe. Głosowania nad kandydatami na członków Rady odbędą się obiegowo.

Poruszono również temat konieczności powołania Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady, co będzie procedowane przy najbliższej okazji.

Anuluj
Newsletter
Skip to content