Free Training of Trainers Online Course – VET UP
9 sierpnia, 2022
More Education for Tolerant Europe
15 sierpnia, 2022

"ACT45. Guidelines for employers and trainers in companies "

Wytyczne dla pracodawców i trenerów w firmach
"ACT45. Guidelines for employers and trainers in companies "

Projekt skupia się na problemie długotrwałego bezrobocia występującego u osób dorosłych w wieku powyżej 45 lat bez wykształcenia średniego II stopnia, które wykazują niski poziom znajomości podstawowych umiejętności, niski udział w szkoleniach oraz wyższy stopień ubóstwa i wykluczenia społecznego. Wysiłki zmierzające do dotarcia do tej grupy, która potrzebuje szczególnej motywacji do udziału w szkoleniach, są niezbędne dla zmniejszenia ryzyka wykluczenia społecznego. Podmioty, które już pracują z osobami o niskich kwalifikacjach potrzebują metodologii i dostosowanych strategii. Projekt Act45 został zaprojektowany jako odpowiedź na tę potrzebę, tj. dotarcie do bezrobotnych, nisko wykwalifikowanych osób dorosłych powyżej 45 roku życia i zmotywowanie ich do udziału w inicjatywach szkoleniowych, poprzez tworzenie efektywnych lokalnych ekosystemów przy zaangażowaniu różnych interesariuszy.

Główne cele projektu to:

• Utworzenie skutecznych lokalnych ekosystemów, które zachęcają bezrobotnych, nisko wykwalifikowanych dorosłych w wieku powyżej 45 lat, do udziału w szkoleniach
• Zwiększenie współpracy między CSO, pracodawcami i trenerami
• Opracowanie zaleceń dla pracodawców w celu zwiększenia ich zaangażowania w inicjatywy szkoleniowe dla osób starszych o niskich kwalifikacjach
• Poprawa integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych osób dorosłych o niskich kwalifikacjach w wieku powyżej 45 lat

W ramach partnerstwa zidentyfikowano wymagania i czynniki wpływające na angażowanie bezrobotnych osób dorosłych pow. 45 lat o niskich kwalifikacjach w szkoleniach. Stworzony w projekcie materiał zawiera dokumenty do wykorzystania i procedury, których należy przestrzegać w celu motywowania i angażowania zarówno uczących się, jak i lokalnych pracodawców, narzędzia do pracy z grupą docelową oraz szyte na miarę materiały szkoleniowe na temat umiejętności podstawowych i miękkich opracowane wspólnie z pracodawcami.

Opracowano przewodnik, który zawiera zasoby wiedzy i zalecenia dla pracodawców i partnerów społecznych. Wytyczne dla pracodawców i trenerów w firmach mają na celu wspieranie firm w ich centralnej roli we wdrażaniu ram współpracy Act45.

Wytyczne dla pracodawców składają się z trzech głównych części:

1. Zalecenia uwzględniające wyzwania i potrzeby związane z aktywnym starzeniem się, podkreślające ekonomiczne i społeczne korzyści płynące z przyjęcia pragmatycznej polityki zatrudnienia dla osób starszych o niskich kwalifikacjach, zarówno mieszkańców, jak i migrantów. Uwzględniono również bezpośrednie korzyści z zaangażowania pracodawców na każdym etapie współpracy.
2. Zestaw 10 dobrych praktyk wdrożonych w krajach UE, w których pracodawcy byli zaangażowani w inicjatywy mające na celu zapewnienie osobom starszym o niskich kwalifikacjach umiejętności wymaganych na rynku pracy i zachęcenie ich do podnoszenia kwalifikacji.
3. Wytyczne i przydatne zasoby dotyczące wdrażania ram współpracy Act45 i odpowiednich etapów, w tym szablony do dostarczania ustrukturyzowanych danych wejściowych na temat stanowisk pracy i potrzebnych umiejętności, wytyczne dotyczące organizowania inicjatyw typu Job Shadowing w firmach oraz wytyczne dotyczące oceniania kompetencji.

Grupa docelowa projektu to dorośli, którym brakuje kluczowych kompetencji uznanych za niezbędne do samorealizacji, aktywnego obywatelstwa, włączenia społecznego oraz integracji i dopasowania w zakresie zatrudnienia:

• Kompetencje komunikacyjne
• Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
• Kompetencje cyfrowe (cyfrowe umiejętności korzystania z mediów i krytyczne myślenie)
• Umiejętność uczenia się (rozwój osobisty, krytyczne myślenie, umiejętności interpersonalne, Umiejętności zarządzania karierą i „nauka uczenia się” (dla uczenia się przez całe życie)
• Kompetencje społeczne i obywatelskie (myślenie krytyczne, aktywny udział demokratyczny i zrównoważony rozwój)
• Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość (innowacyjność, kreatywność, podejmowanie ryzyka, praca zespołowa, pojęcie przedsiębiorczość w szerszym znaczeniu)
• Świadomość i ekspresja kulturalna
• Elementy przekrojowe (myślenie krytyczne, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, zarządzanie karierą, znajomość finansów i umiejętności fizyczne)

W raporcie znalazła się uwaga OECD (2019) dotycząca wartości umiejętności nisko wykwalifikowani dorosłych. Mimo niskich kwalifikacji mogą być zdolni do wielu zadań zawodowych np. umiejętność kierowania różnymi pojazdami lub opieka nad klientami. Dorośli mogą mieć niski poziom kwalifikacji, ale mogą zdobyć umiejętności poprzez lata doświadczenia zawodowego, które są równoważne z umiejętnościami związanymi z formalnymi kwalifikacjami.


logotypy na stronę
Newsletter
Skip to content