ACT45. Guidelines for employers and trainers in companies
10 sierpnia, 2022
WECAN PRACTITIONER GUIDE
15 sierpnia, 2022

"More Education for Tolerant Europe"

"More Education for Tolerant Europe"

Projekt partnerstwa Erasmus+ KA2 „Więcej edukacji dla tolerancyjnej Europy” miał na celu przeciwdziałanie czynnikom, które prowadzą do lęku i wykluczenia, dyskryminacji i mowie nienawiści. Głównym celem było zaangażowanie dorosłych w debaty na temat zapobiegania mowie nienawiści w Internecie i poza nim poprzez generowanie i rozpowszechnianie pozytywnych wiadomości w celu poprawy wzajemnego szacunku wszystkich obywateli i pokojowego współistnienia, przy jednoczesnym podnoszeniu ich kompetencji społecznych i obywatelskich.

Cele szczegółowe to:
• Zachęcanie obywateli Europy do działania na rzecz bardziej tolerancyjnej Europy poprzez poznawanie i uczenie się od różnych kultur i ludzi,
• Podnoszenie świadomości i świadomości obywateli europejskich w odniesieniu do wartości europejskich i aktywnego obywatelstwa,
• Poprawa programów nauczania w zakresie edukacji tolerancji oraz promowanie pracy z imigrantami, uchodźcami i mniejszościami wśród dorosłych,
• Wspieranie aktywnego obywatelstwa poprzez inicjowanie działań międzykulturowych w krajach partnerskich w celu lepszego wzajemnego zrozumienia i współpracy.

Projekt METE wspierał edukatorów dorosłych w poprawie kultury tolerancji i poszanowania różnorodności w grupach ich uczniów. Cele szczegółowe w tym zakresie to: udoskonalenie i wzbogacenie narzędzi nauczania w kształceniu dorosłych dla trenerów i personelu pracującego z dorosłymi, promowanie wolontariatu na rzecz obywatelstwa włączającego zbudowanego na podstawie podejścia międzykulturowego.

Metody i narzędzia wypracowane w ramach projektu zostały zebrane w jednym e-booku szkoleniowym „METE”. Materiały są do wykorzystania przez ośrodki szkoleniowe i szkoły dla dorosłych w całej Europie. E-book zawiera również dobre praktyki zebrane z Polski, Malty, Włoch, Portugalii i Cypru.

Co min. zawiera e-book?

a) Opis modelu inteligencji kulturowej (CQ)
Model CQ to rama kompetencji, które budują zdolność inteligencji kulturowej. Podkreśla wagę rozwijania motywacji, zrozumienia, strategii i umiejętności, które umożliwiają poruszanie się w wielu różnych kontekstach kulturowych. CQ obejmuje zdolność do przezwyciężenia jawnych lub nieświadomych uprzedzeń oraz zdolność do wytrwania w trudnych warunkach międzykulturowych — nawet gdy dana osoba czuje się zdezorientowana, sfrustrowana lub wypalona. Wiedza CQ to stopień, w jakim rozumie się, w jaki sposób kultura, skrypty kulturowe i systemy wpływają na to, jak ludzie myślą i się zachowują. Przy wysokim poziomie świadomości CQ, jednostki rozumieją, że wymiary kulturowe, które składają się na światopoglądy, są wielorakie i prawdopodobnie różnią się od własnych. Świadomość tego pomaga w tworzeniu strategii relacji międzyludzkich i społecznych oraz sukcesu biznesowego.

b) Opis propozycji warsztatu z zakresu modelu CQ

Cele kształcenia. Uczestnik:
• Dowie się o różnych wymiarach modelu CQ
• Weźmie udział w burzy mózgów na temat sposobów ulepszenia każdego wymiaru
• Dokona oceny modelu
• Dostosuje model tak, aby pasował do jego rzeczywistości


Liczba uczestników i czas trwania: minimum 8 uczestników (po 2 w każdej grupie), w zależności od grupy czas trwania to 3 godziny

Opis prowadzenia zajęć
1. Uczestnicy są podzieleni na 4 grupy
2. Każda z grup siedzi przy jednym ze stołów
3. Przypisujemy grupom obszary: (5 min):
Tabela A = CQ Drive Tabela B = CQ Knowledge Table C = CQ Strategy Table D = CQ Action
4. Każda osoba w każdej grupie bierze jakiś materiał tematyczny do przeczytania. - 20 minut
5. W ramach grupy uczestnicy dyskutują o tym, co zrozumieli, ew. mogą poprosić o wyjaśnienia prowadzącego. (20 minut)
6. Grupy przeprowadzają burzę mózgów, szukając odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób można zwiększyć daną część CQ. (30 minut)
7. Przygotowują flipchart do zaprezentowania efektów pracy pozostałym uczestnikom. (40 minut)
8. Każda grupa przedstawia swoją prezentację. Pod koniec każdej prezentacji trener pyta uczestników, czy mogą dodać dodatkowe sposoby zwiększenia danej części CQ. Opracowane pomysły są dodawane na flipcharcie. (10 min/grupa z pytaniami – 40 min)
9. Dyskusja plenarna – 25 min
• Jak postrzegasz model CQ?
• Czy wszystkie części mają dla ciebie sens? Czy są jakieś wymiary? które są ważniejsze od innych? I odwrotnie, czy może istnieją bez pewnych wymiarów?
• Czy jest coś, co chciałbyś usunąć/dodać, aby to sprawdziło się u ciebie?
• Jak mógłbyś to wykorzystać?

W materiałach wykorzystujemy informacje z książki Davida Livermore'a „Różnica w zakresie inteligencji kulturowej”, ale można je również zastąpić innymi informacjami zebranymi z różnych źródeł.

c) Opis modelowych warsztatów: Budowanie koalicji na rzecz tolerancji i niedyskryminacji

Program ten można dostosować w zależności od długości spotkania, wzajemnej znajomości uczestników, ich dotychczasowych doświadczeń we współpracy oraz specyficznych potrzeb.

Przykład przebiegu zajęć (10 kroków):
1. 15 minut. Przywitanie i podanie celu i programu spotkania
2. 10 minut. Przedstawienie się
3. 10 minut. Cel współpracy: wstępne przemyśleń na temat obszaru problemowego, wokoło którego grupa chce się skupić (zakres może się zmienić w trakcie spotkania).
4. 5 minut. Podstawowe zasady pracy w grupie
5. 10 minut. Rozgrzewka (lodołamacz)
6. 10 minut. Dyskusja wprowadzając
7. 60 minut. Mapowanie problemów. Pytania pomocne w mapowaniu w zależności od celu działania grupy (koalicji):
• Jakie są najpilniejsze problemy, z którymi boryka się społeczność?
• Jaki jest kontekst, historia i klimat społecznościowy problemów zidentyfikowanych przez grupę?
• Jakie są podstawowe przyczyny tych problemów?
• Co się obecnie robi, aby rozwiązać ten problem?
• Gdzie są luki w obecnych wysiłkach?
• Dlaczego budowanie koalicji jest pomocnym podejściem do rozwiązywania tych problemów?
• Co może wspólnie zrobić koalicja, czego członkowie nie mogliby osiągnąć samodzielnie?
• Jakie wartości podzielają członkowie, które powinny kierować pracami koalicji?
8. 30-45 minut. Wizja koalicji: ćwiczenie wizji w małych grupach; pełna dyskusja grupowa w celu zbudowania wspólnej wizji.
9. 30-45 minut. Cele koalicji:
• Celem tej sesji jest ustalenie wstępnego porozumienia w sprawie celu koalicji.
• Spotkanie planistyczne powinno być zaplanowane wkrótce po spotkaniu początkowym, aby w pełni opracować cele i zadania koalicji.
• Na podstawie mapy problemów, jakie są najpilniejsze potrzeby, które koalicja może zaspokoić?
• W jaki sposób koalicja może realizować swoje wartości i podążać w kierunku swojej wizji?
• Jakie inne kwestie są istotne i ściśle związane z celem koalicji?
10. 30-45 minut. Członkostwo w koalicji:
• Na podstawie celów i mapy problemów koalicji, kto jeszcze powinien być członkiem tej koalicji?
• Kto powinien się do zwrócić do tych osób/podmiotów?
• Czy koalicja powinna ustalać kryteria lub wymogi członkostwa w koalicji?
• Czy jest przygotowany do współpracy z kimkolwiek, aby osiągnąć swój cel, czy też istnieją grupy lub osoby, z którymi nie będzie współpracować?Dlaczego? Dlaczego nie?
11. 30 minut. Kolejne kroki, obowiązki i harmonogram:
• Kto co zrobi i do kiedy?
• W jaki sposób członkowie koalicji podzielą się obowiązkami i będą się wzajemnie rozliczać?
12. 15 minut. Ćwiczenie zamykające, podsumowanie.

c) Opis warsztatu: Tworzenie i upowszechnianie pozytywnych komunikatów przeciwko mowie nienawiści i dezinformacji.

Propozycja programu szkoleniowego opiera się na metodologii informacyjnej opartej na upowszechnianiu pozytywnych komunikatów w 3 wymiarach:
1. Zdobycie wiedzy na temat praw człowieka, czym one są, w jaki sposób są gwarantowane i chronione zgodnie z przepisami europejskimi;
2. Zdobycie wiedzy poprzez prawa człowieka, przy założeniu, że proces jest tak samo ważny jak treść szkolenia i musi być pogodzony z wartościami człowieka;
3. Zdobycie wiedzy na temat praw człowieka poprzez rozwijanie umiejętności i zdolności uczniów do stosowania praw człowieka lub wartości tolerancji w swoim życiu, promowania i ochrony praw człowieka (jako pozytywnych ambasadorów).

W oparciu o te przesłania nauczyciele dorosłych mogą tworzyć lekcje, wykorzystując wiele różnych możliwości dialogu i pracy edukacyjnej, jakie oferuje sieć.
Aby to zrobić, konieczne jest poznanie kontekstu i charakterystyki grup docelowych, z którymi zamierza się pracować. Kluczowym punktem do osiągnięcia założonych celów jest stworzenie środowiska bezpiecznego pracy i nieoceniającego kontekstu opartego na wzajemnym szacunku. Bardzo przydatne jest budowanie relacji empatycznych, przyjaznego nastawienia i środowiska aktywnego słuchania.

Rekomendowana wielkość grupy: od 6 do 30 osób
Cele zajęć:
pomóc edukatorom dorosłych i trenerom w stworzeniu kampanii bez mowy nienawiści, wykorzystującej pozytywne przesłanie skierowane do dorosłych uczniów i mediów cyfrowych. Uczestnicy dowiedzą się o wpływie kampanii „Bez mowy nienawiści” w ich kraju pochodzenia i za granicą. Zajęcia będą również wspierać uczestników w dalszej poprawie ich umiejętności korzystania z mediów i krytycznego myślenia.

Cele / efekty uczenia się. W wyniku zajęć uczestnicy będą mogli:
• Pogłębić swoją wiedzę na temat projektowania pozytywnego przekazu przeciwko mowie nienawiści;
• Zrozumieć potrzeby i wagi komunikowania pozytywnych wiadomości i używania pozytywnego języka przeciwko kampaniom nienawiści;
• Poprawić swoje umiejętności komunikacyjne w zakresie wyrażania swojego zdania, a także możliwość uczestniczenia w konstruktywnych dyskusjach i debatach;
• Poprawić umiejętności słuchania;
• Zrozumieć, w jaki sposób ich „głos” może pomóc zwiększać świadomość, empatię i tolerancję wobec migrantów i uchodźców w ich społecznościach;
• Zrozumieć wagę tworzenia społeczności integrujących.

Metody pracy:
• Wspólne rozwiązywanie problemów
• uczenie się p2p (rówieśnicze)
• Uczenie oparte na współpracy
• Zadania grupowe
• Studia przypadków / dzielenie się dobrymi praktykami
• Kreatywne metody uczenia się (CLM)


logotypy na stronę
Newsletter
Skip to content