DROP IN a catalouge of non – formal education methods
15 sierpnia, 2022
XII Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych
22 sierpnia, 2022

"Advancing innovation in Adult Education - Compendium of Innovative Practices: Secondary Credentialing Programs for Adults (Judith Alamprese, I-Fang Cheng, Abt Associates) "

Rozwijanie innowacji w edukacji dorosłych – Kompendium innowacyjnych praktyk
"Advancing innovation in Adult Education - Compendium of Innovative Practices: Secondary Credentialing Programs for Adults (Judith Alamprese, I-Fang Cheng, Abt Associates)"

Rozwijanie innowacji w edukacji dorosłych – Kompendium innowacyjnych praktyk.

Innowacyjne praktyki w projekcie rozumiane są jako:
1. nowe produkty (np. program nauczania), usługi (np. włączenie poradnictwa zawodowego i akademickiego) lub znacznie ulepszone produkty lub usługi AE;
2. nowe procesy lub znacznie ulepszone procesy świadczenia usług AE (np. korzystanie z uczenia się online)
3. nowe lub znacznie ulepszone sposoby organizowania usług AE (np. zintegrowana edukacja i szkolenia), które skutkują lepszymi wynikami dla uczących się AE.
Stopień innowacyjności danej praktyki został oceniony na podstawie istniejącej literatury lub ekspertyz.

Zespół Advancing Innovation opracował zestaw kryteriów oceny merytorycznej złożonych projektów. Kryteria są skorelowane z wymaganiami administracyjnymi i wynikami uczniów w wyniku stosowania danej praktyki.

Zespół Advancing Innovation oceniał również:
(1) czy docelowa populacja uczniów, którzy mogą skorzystać z praktyki jest określona we wniosku, oraz
(2) czy istnieje możliwość transferu praktyki biorąc pod uwagę zakres, w jakim materiały praktyki zostały udokumentowane, dostępny jest rozwój zawodowy w celu przeszkolenia innych pracowników w zakresie korzystania z praktyki, a także określono koszty i inne zasoby potrzebne do wdrożenia danej praktyki .

Ostateczne kryteria wyboru innowacyjnych praktyk w ramach projektu dotyczą efektów uczenia się. Zespół projektowy sprawdzał, czy dane dotyczące wyników uczniów są zawarte we wniosku do programu i czy dane wskazują na rzetelne wyniki w zależności od rodzaju praktyki, pochodzą z co najmniej jednego roku uczestnictwa w programie, pochodzą z tabel National Reporting System (NRS) Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych lub innych podobnych danych oraz wykazują pozytywne wyniki dla uczniów.

Cztery praktyki AE wyróżnione w tym kompendium ilustrują innowacyjne podejścia dla edukacji dorosłych. Profile wyróżnionych praktyk dostarczają informacji o składowych usług świadczonych w każdej z nich, grupy docelowej, jej innowacyjnych cechach oraz kategoriach osiągniętych rezultatów. Nie jest celem powielanie wprost tych praktyk, ale stymulowanie do zainteresowania nowymi podejściami i sposobami ich zaprojektowania.

Integrated Basic Education and Skills Training Program (IBEST), Pima Community College

Zintegrowany program szkolenia w zakresie edukacji podstawowej i umiejętności (IBEST) to model instruktażowy zapewniający ścieżki dla dorosłych uczniów, w ramach których rozwijają swoje podstawowe umiejętności w zakresie czytania, pisania i matematyki podczas zdobywania certyfikatu w ramach Career and Technical Education (CTE). IBEST umożliwia uczniom zapisanie się na zajęcia CTE i równoczesną pracę w celu uzyskania certyfikatu CTE i poświadczenia GED®. Zintegrowane zespoły złożone z pracowników ABECC, pracowników ARIZONA@WORK-Pima County One-Stop Career Center oraz wykładowców i pracowników PCC, pracują razem na rzecz wielu wspólnych celów dla uczniów, w tym postępów i sukcesów w nauce, zdobywania świadectwa ukończenia szkoły średniej, dyplomu HSE, uznanych w branży referencji i zdobywania zatrudnienia w sektorze.

Programy IBEST i związane z nimi certyfikaty w roku 2020 to:
• Certyfikat Asystenta Medycznego
• Certyfikat zautomatyzowanej technologii przemysłowej poziom I
• Certyfikat zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw
Programy IBEST, różnią się z roku na rok w zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy. Wcześniejsze programy IBEST obejmowały zarządzanie hotelami i restauracjami usługi w zakresie zdrowia behawioralnego oraz technologie obrabiarek

Innowacyjność IBEST, polega na umożliwieniu uczącym się dorosłym zdobywanie GED® (General Educational Development) podczas zdobywania punktów CTE (Career and Technical Education), tym samym przyspieszając edukację.

Integrated High School Equivalency Diploma (HSED) Program, Western Technical College

Program HSED opiera się na zajęciach z zespołem dwóch nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia na terenie kampusu. Od początku pandemii COVID-19 zajęcia prowadzone są online. Podczas pierwszego z dwóch semestrów uczniowie realizują zintegrowany, spiralny, tematyczny program nauczania 5.09 HSED i przystępują do testu ACCUPLACER®. W drugim semestrze uczący się mogą ukończyć dwa zaliczone, oceniane kursy. Zintegrowany, spiralny, tematyczny program nauczania HSED (stacjonarny i zdalny). Poszczególne moduły programu nauczania są spiralne, co oznacza, że jednostki powracają do tych samych tematów w różnych kontekstach i na coraz wyższym poziomie złożoności. Program nauczania może być prowadzony wspólnie przez dwóch certyfikowanych nauczycieli osobiście lub przez jednego certyfikowanego nauczyciela, albo poprzez instrukcje prowadzone przez nauczyciela dostarczane synchronicznie lub asynchronicznie. Program nauczania obejmuje siedem obszarów tematycznych: (1) komunikacja, (2) zdrowie, (3) matematyka, (4) czytanie, (5) nauki ścisłe (6) nauki społeczne i (7) umiejętność obsługi komputera. Jednostki lekcyjne odzwierciedlają proces uzyskania dyplomu lub rozpoczęcia kariery przez uczniów: przygotowanie, budowanie, równowaga, wyzwania i przeszkody oraz zmiana. Każda jednostka zaczyna się od pytania przewodniego opartego na naukach społecznych lub obywatelskich a instrukcje skupiają się na badaniu ucznia, rozwiązywaniu problemów, uczestnictwie i rozwoju. Uczniowie muszą wykazać się opanowaniem kompetencji poprzez różne oceny w klasie i zadania domowe; nie ma formalnych ocen.

Zintegrowany program HSED jest innowacyjny w dziedzinie edukacji dorosłych, ponieważ umożliwia uczącym się dorosłym zdobycie punktów HSED i college'u w ciągu dwóch semestrów college'u. Kluczowe cechy Zintegrowanego Programu HSED to:
• Struktura programu jest elastyczna, aby służyć uczniom zagrożonym przerwami w nauce. Element programu 5.09 HSED jest podzielony na pięć jednostek, co umożliwia uczącym się przerwy po ukończeniu jednostki i kontynuowanie nowej jednostki później. Alternatywnie, uczniowie mogą kontynuować naukę jednostek w trybie online. Uczniowie mają do dwóch lat na ukończenie pięciu jednostek.
• Program obejmuje nauczanie zespołowe, które zapewnia możliwość intensywnego uczenia się tzw. just in time realizowanego przez dwóch instruktorów-ekspertów z doświadczeniem w pracy z dorosłymi z grup ryzyka. Instruktorzy wspólnie uczą, rotując między nauczaniem w klasie a modelowaniem bycia uczniem (np. robienie notatek, zadawanie pytań) po to, aby klasa podążała za ich przykładem. Instruktorzy są zawsze dostępni dla uczących się, co umożliwia jednemu instruktorowi prowadzenie coachingu, mentorowanie lub doradzanie uczniom w sytuacjach kryzysowych, bez przerywania kursu.
• Uczniowie są wzmacniani i wspierani przez przejście do college'u, ponieważ jest to wbudowane w program. W trakcie programu pracownicy college'u wspierają słuchaczy w aplikowaniu na studia, wypełnianiu formularzy pomocy finansowej i stypendialnej, nawiązywaniu kontaktów z trenerami kariery oraz prowadzeniu coachingu.
• Zaliczenie wcześniejszej nauki jest częścią kursu HSED prowadzonego w drugim semestrze. Uczniowie mają możliwość udokumentowania swojej historii pracy, refleksji nad swoim profesjonalizmem i przeprowadzenia wywiadu z instruktorem w college'u w kierunku udziału w kursie biznesowym, który przebiega równolegle do zajęć drugiego semestru. Uczniowie mogą zdobyć do sześciu punktów zaliczeniowych, jednocześnie uzyskując HSED.

Multi-Craft Core Curriculum High School Equivalency Diploma (MC3/HSED) Program, Literacy Services of Wisconsin

Program MC3/HSED umożliwia osobom uczącym jednoczesne zdobycie certyfikatu 5.09 HSED stanu Wisconsin i uznanego w branży certyfikatu wstępnego MC3. MC3 to program przygotowujący do przyuczenia do zawodu dla branży budowlanej, opracowany przez Związki Zawodowe Budownictwa w Ameryce Północnej (NABTU). Certyfikat wstępnego przygotowania MC3 jest uznawany przez branże budowlane, wspólne komitety praktyk zawodowych, związki zawodowe i pracodawców. Uczniowie z certyfikatem MC3 otrzymują dodatkowe punkty przy składaniu wniosków o praktyki, co może ułatwić im odbycie praktyki. Liczbę dodatkowych punktów określa lokalna jednostka oceniająca wniosek.

MC3/HSED jest innowacyjny, ponieważ umożliwia uczącym się dorosłym zdobycie dyplomu ukończenia szkoły średniej, a jednocześnie zdobywanie uznanych w branży referencji w ramach programu przyuczającego do zawodu, co może przyspieszyć zdobywanie przez nich wymagających, wysokopłatnych miejsc pracy. Kluczowe cechy MC3/HSED to:

Dzięki programom nauczania MC3 uczniowie poznają różne branże i wchodzą w interakcję z profesjonalistami z branż, co zapewnia im autentyczne zrozumienie zawodów w ich obszarze zainteresowań i lepiej przygotowuje ich do wyboru ścieżki kariery, która jest dobrze dopasowana do ich umiejętności i zainteresowania.
• Ukończenie programu MC3/HSED przez słuchaczy kwalifikuje ich do ubiegania się o staż i umożliwia uzyskanie konkurencyjnej pozycji z dodatkowymi punktami.
• Program MC3/HSED oferuje dostęp do szkoleń akademickich i skoncentrowanych na karierze w alternatywnych warunkach, bez konieczności angażowania się finansowo uczniów w zapisanie się do college'u.
• Model jest uniwersalny i może być powielany z innym partnerem w innym obszarze zawodowym.

National External Diploma Program® (NEDP), Mercy Learning Center

NEDP składa się z dwóch faz oceny: diagnostycznej, a następnie uogólnionej oceny. Faza uogólnionej oceny obejmuje zindywidualizowaną ocenę Kompetencji (CCC). Osoby uczące się w ramach NEDP muszą przejść Generalized Assessments, aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły średniej.
• Faza diagnostyczna. Uczniowie są oceniani pod kątem umiejętności czytania, pisania i matematyki. Uczniowie muszą również przeprowadzić niezależną samoocenę w obszarach zawodowych i technologii oraz określić indywidualne umiejętności, takie jak kompetencje zawodowe, posiadane szkolenia i gotowość do ich walidacji.
• Ocena ogólna. W fazie uogólnionej oceny uczniowie demonstrują swoje umiejętności w 10 obszarach kompetencji akademickich i umiejętności życiowych. Wykazanie dowodów wykonują samodzielnie, składając je drogą elektroniczną. Uczniowie mają dostęp do wsparcia online od asesora/doradcy NEDP podczas pracy nad prezentacją swoich kompetencji, a następnie spotykają się twarzą w twarz z asesorem co tydzień lub co dwa tygodnie, aby bronić swoich dowodów. Proces „twarzą w twarz” został zmodyfikowany w 2020 r., tak aby można go było przeprowadzić online.
• Zindywidualizowana ocena kompetencji w zakresie studiów i kariery (CCC). Zindywidualizowana ocena umożliwia uczącym się zademonstrowanie jednego z czterech rodzajów umiejętności związanych z kompetencjami akademickimi i zawodowymi. Kompetencje uczniów są oceniane poprzez opracowanie przez nich portfolio dowodów potwierdzających ich umiejętności; przedstawienie dokumentacji dotyczącej ich wcześniejszej nauki lub zdobytych doświadczeń; lub zademonstrowanie aktualnych umiejętności. Cztery rodzaje umiejętności CCC to:
Kompetencje w zakresie zatrudnienia lub szkoleń zawodowych, które są weryfikowane przez ocenę pracodawcy, ocenę instruktora szkolenia lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
Wyspecjalizowane umiejętności, które są weryfikowane poprzez opracowanie przez uczniów portfolio dowodów, które stanowią potencjalne źródło niezależnego dochodu, takiego jak np. krawiectwo, fotografia lub muzyka;
Ocena kompetencji policealnych, które są weryfikowane poprzez opracowanie przez uczniów portfela dowodów ich umiejętności akademickich w zakresie przygotowania do kształcenia pomaturalnego; lub kompetencja w zakresie zarządzania sobą która jest weryfikowana poprzez opracowanie przez uczniów portfolio dowodów związanych z jedną z 14 możliwych kompetencji, takich jak planowanie finansowe związane z kredytami hipotecznymi lub np. kompetencje związane z unikaniem kradzieży tożsamości.

Innowacyjne funkcje
NEDP jest innowacyjny w dziedzinie edukacji dorosłych, ponieważ umożliwia uczącym się wykorzystanie umiejętności nabytych w trakcie życia i doświadczenia zawodowego, a także formalnej edukacji w celu wykazania umiejętności akademickich na poziomie średnim, umiejętności życiowych oraz gotowości do studiów. Kluczowe cechy NEDP to:
• NEDP wykorzystuje ramy oparte na kompetencjach, które obejmują demonstrowanie przez uczniów kompetencji akademickich i umiejętności życiowych, które są dostosowane do Standardów gotowości na studia i do kariery w kształceniu dorosłych, jako podstawy do uzyskania przez nich dyplomu ukończenia szkoły średniej. Jako system oceny wyników oparty na kompetencjach, NEDP umożliwia również dorosłym rozwijanie swoich umiejętności i wiedzy, jednocześnie spełniając wymagania oceny wymagane do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły średniej.
• Uczniowie mogą otrzymać punkty za wcześniejsze uczenie się i doświadczenie zawodowe w ramach wykazania zindywidualizowanych kompetencji w zakresie, który jest wymagany do ukończenia NEDP.
• Elastyczna w czasie struktura NEDP ułatwia uczestnictwo uczącym się, którzy pracują lub mają inne obowiązki, które utrudniają im uczestnictwo w programach stacjonarnych, które są oferowane według określonego harmonogramu.
• NEDP integruje umiejętności przygotowania do kolegium i kariery oraz działania doradcze rozpoczynające się w fazie diagnostycznej i przez całą fazę oceny ogólnej, aby przygotować uczniów do przejścia do dalszej edukacji lub zatrudnienia po ukończeniu NEDP. Ta integracja daje uczącym się wystarczająco dużo czasu i wsparcia, aby przygotować się do kolejnych kroków, gdy są jeszcze zapisani do NEDP, i pomaga zapewnić ich pomyślne umieszczenie w szkole policealnej lub zatrudnieniu.
• Internetowy system NEDP służący do realizacji programu i poświadczania wykazania przez dorosłych kompetencji, które skutkują otrzymaniem przez nich świadectwa ukończenia szkoły średniej, jest nowym podejściem do dostarczania opartego na kompetencjach systemu oceny wyników. Zastosowanie rozwiązania w całości dostarczanego na odległość rozszerza dostęp do NEDP dla szerokiego grona uczniów, w tym tych, którzy mogą mieć ograniczenia geograficzne, czasowe i problemy z mobilnością.

Wnioski
Wybrane praktyki dostarczają przykłady innowacji w zakresie certyfikacji. Praktyki te uwzględniają potrzebę elastyczności harmonogramów i ilości czasu dla dorosłych uczniów uwzględniających styl i tempo życia uczestników. Zawierają wsparcie w przejściu do dalszych etapów edukacji, szkoleń i zatrudnienia, tak aby uczniowie byli dobrze przygotowani do kolejnego działania, gdy skończą etap edukacji. Praktyki oceniają szereg umiejętności akademickich, zawodowych i miękkich, które nie tylko potwierdzają formalną edukację akademicką uczniów, ale także identyfikują ich nieformalne i praktyczne kompetencje uzyskane dzięki uczeniu się w pracy, w domu i w społeczności. Te parametry są ważne z perspektywy osób zajmujących się edukacją dorosłych podczas opracowywania i wdrażania kwalifikacji dla dorosłych uczących się.
Celem projektu: Advancing Innovation jest stymulowanie innowacji w projektowaniu i dostarczaniu usług edukacyjnych dla dorosłych, które mogą umożliwić osiągnąć swoje osobiste cele, rozwijać kompetencje i poprawiać ich dobrobyt ekonomiczny.


logotypy na stronę
Newsletter
Skip to content