Lista 15 najlepszych szkoleń dla liderów biznesu według LinkedIn
24 lutego, 2022
ZSK – cykl spotkań informacyjnych IBE
28 lutego, 2022
 


Artykuł: „Employee Training KPIs You Should Track for Learning Evaluation”, Designing Digitally


Artykuł przedstawia narzędzie KPI – Key Performance Indicators, czyli pomiar kluczowych wskaźników efektywności pracowników, służący do dokładnej ewaluacji kursu.

W ciągu ostatnich kilku dekad znaczenie doskonalenia pracowników stało się niezwykle ważne i przyjmowane za oczywisty składnik budowania kapitału ludzkiego firmy. Na to, że szkolenia zajmują ważne miejsce w funkcjonowaniu firm wpływają takie czynniki jak wejście na rynek pracy nowych pokoleń zorientowanych na rozwój, zmiany w sposobie uczenia się ludzi, wspieranie doskonalenia przez technologię.
Wiele firm wykorzystuje naukę online jako sposób na rozwój pracowników. Chociaż jest to niesamowity krok w rozwoju kultury uczenia się w pracy, niektórzy pracownicy nie wykorzystują w pełni potencjału e-learningu. Mianowicie proces realizacji szkolenia kończy się dostarczeniem kursu. Jednak do dokładnej ewaluacji kursu niezbędny jest pomiar kluczowych wskaźników efektywności (KPI) pracowników oraz śledzenie wyników szkoleń.

Czym są KPIs?
Kluczowe wskaźniki wydajności są zwykle używane do oceny sukcesu biznesowego lub sukcesu pracowników. Opierają się one na kryteriach oceny kursu. KPI mogą wykorzystywać dane zebrane na początku, w trakcie i po zakończeniu szkolenia. Zazwyczaj są one reprezentowane przez liczby. Kluczowe wskaźniki efektywności dla kursów e-learningowych dla pracowników różnią się od wskaźników biznesowych, których używałbyś do oceny skuteczności celów biznesowych. Mimo to te dwa typy powinny być ze sobą powiązane i od siebie zależne.

Rodzaje wskaźników KPIs
1. Procent ukończenia szkolenia
Niezbędne jest śledzenie, ile osób ukończyło kurs. Wiedza o tym pomoże określić, czy uczniowie aktywnie angażują się w treści.
2. Pośrednie i końcowe wyniki kursu
Śledzenie wyników średnich i wyników końcowych bezpośrednio wpływa na poziom efektywności i wpływ kursu na wyniki ucznia w pracy. Uczeń, który aktywnie angażuje się w kurs, kończy go wcześniej niż oczekiwano i wykazuje poprawę wydajności pracy, wykazując się wysoką wydajnością w trakcie kursu i wysokim wynikiem końcowym.
3. Nabywanie umiejętności
Można także ocenić skuteczność uczenia się, obserwując postępy i rozwój nabytych umiejętności. Może to pomóc w określeniu przydatności szkolenia i pracowników, których można chcieć przenieść do innego działu.
4. Kompetencje zawodowe z podziałem na oddziały
Wzrost zatrudnienia wewnątrz firmy, pracownicy, którzy zaczynają lepiej wykonywać swoją pracę, wyższa satysfakcja z obsługi klienta i inne kryteria mogą wskazywać, że kurs szkoleniowy osiąga założone cele edukacyjne.
5. Procent uczestnictwa w kursie
Im więcej osób zapisze się i ukończy szkolenie, tym bardziej efektywne ono będzie. Sama obecność na kursie nie jest ostatecznym miernikiem sukcesu kursu, ale potwierdza, że jest on wystarczająco przyciągający.
6. Wskaźniki satysfakcji ze szkolenia pracowników
Poproszenie pracowników o ocenę szkolenia, które ukończyli zawsze jest korzystne. Pracownicy mogą określić, co działa, a co nie działa w strukturze kursu, treści i stylu realizacji.

Zalety używania KIPs
• KIPs mogą pomóc w identyfikacji problemów z treścią kursu, jego realizacją i interakcją na wczesnym etapie procesu wdrażania,
• Wykorzystanie wskaźników KPI do śledzenia efektywności szkolenia pracowników pozwoli spersonalizować kurs w oparciu o braki umiejętności i wiedzy pracowników,
• Wskaźniki KPI mogą pomóc dużej organizacji ocenić skuteczność szkolenia w wielu grupach rówieśniczych jednocześnie,
• Skonfigurowanie wskaźników KPI zapewnia szybszą informację zwrotną, co z kolei pozwala na szybką modyfikację kursu,
• Kluczowe wskaźniki wydajności pomagają zaoszczędzić pieniądze na dłuższą metę, ponieważ można zbierać cenne informacje przed, w trakcie i po ukończeniu szkolenia przez uczestników.

Podsumowanie
Korzystanie ze wskaźników KPI w zakresie szkolenia pracowników przynosi wymierne korzyści każdej organizacji, która chce pomóc swoim pracownikom i rozwojowi firmy. Można użyć ogólnych kluczowych wskaźników wydajności, z których korzysta wiele osób, stworzyć własne lub zatrudnić profesjonalny zespół, aby zidentyfikować najlepsze KPI dla swoich wysiłków szkoleniowych.
Więcej pod linkiem.
 
POWER (1)
Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
Newsletter
Skip to content