Slajder nawigacja
Wstecz
THE WELL-BEING CURRICULUM. DRAMA I TEATR W EDUKACJI.
24 czerwca, 2022
Dalej
Empowering migrant women through building entrepreneurship skills
25 czerwca, 2022

Italian L2 learners’ educator’s toolkit - Tools concerning training courses for people who need to increase their knowledge in the IT sector and to focus on orientation and socio-occupational inclusion

Zestaw narzędzi dla osób uczących się języka włoskiego L2 – Narzędzia dotyczące kursów szkoleniowych dla osób, które mają poszerzyć wiedzę w sektorze IT oraz koncentrować się na orientacji i integracji społeczno-zawodowej
Projekt skupił się na promowaniu poczucia przynależności. Wsparcie pełnego uczestnictwa obywatelskiego oznacza analizę zdolności jednostki do wykonywania lub chęci wykonywania codziennych praktyk obywatelskich oraz włączania się w działania obywatelskie. W konsekwencji status obywatelstwa zależy ściśle od statusu ekonomicznego, zasobów kulturowych, umiejętności, ale także płci i pochodzenia etnicznego danej osoby. Bez względu na kulturę, poziom szkoły, język i płeć, poczucie przynależności jest czymś osobistym i doświadczanym wewnętrznie. W tym przypadku zainteresowanie się doświadczeniami uczestników może być przydatne dla edukatora, aby zrozumieć punkt wyjścia i kierunek, jaki powinien obrać podczas procesu edukacyjnego. Ze względu na trudność pracy nad tym aspektem rekomendowany jest trening grupowy. Dorobek projektu może być z powodzeniem wykorzystany przez edukatorów do pracy np. z imigrantami

Projekt zawiera zestaw narzędzi związanych ze ścieżkami szkoleniowymi dla osób potrzebujących szkoleń realizowanych przede wszystkim na poziomie IT i ukierunkowanych na orientację i integrację społeczno-zawodową. Zestaw narzędzi składa się z:

1. Wskazówek metodycznych dla nauczycieli i edukatorów, dotyczących realizacji zintegrowanych ścieżek aktywnego i świadomego obywatelstwa, poprzez nabycie umiejętności posługiwania się językiem, szkolenie w zakresie orientacji zawodowej, lokalnej integracji społecznej i znajomości zasad zdrowego stylu życia oraz korzystania z opieki medycznej;
2. Fiszek do wykorzystania do prowadzenia zajęć przez instytucje edukacyjne oraz nauczycieli i operatorów usług
3. Formularzy dla beneficjentów końcowych;
4. Wskazówek dotyczących odkreślenia wszelkich trudności w nauce, które nie są spowodowane problemami ze zrozumieniem „drugiego” języka;
5. Wskazań metodologicznych dotyczących wykorzystania mediacji kulturowej jako działania wspierającego.

Dorobek projektu składa się z dwóch produktów cyfrowych:
a) e- booka, który można pobrać na komputery i urządzenia mobilne
b) kursu online dostępnego poprzez przeglądarkę internetową

Co zawiera E-bok?
Wytyczne metodyczne i pedagogiczne
1. Aktywne i świadome obywatelstwo (promowanie wiedzy, wzbudzanie poczucia przynależności, ułatwianie i wspieranie działania).
2. Umiejętne posługiwanie się językiem (dwie rodziny językowe: indoeuropejska i uralska).
3. Szkolenie w zakresie orientacji zawodowej (samoocena i zewnętrzna ocena zasobów i ograniczeń osobistych, analiza krytycznych elementów związanych z kontekstem, promowanie świadomości, wspieranie i rozwój umiejętności osobistych, rozwój umiejętności związanych z aktywnym poszukiwaniem pracy).
4. Włączenie społeczne i terytorialne (relacja między zasadami, barierami społecznymi a lokalnymi zasobami i usługami).
5. Zrozumienie zasad „prawidłowego” stylu życia Artykułowa prezentacja stylów życia, kontekstów i praktyk).
6. Zrozumienie usług zdrowotnych.
7. Psychologiczne i empatyczne aspekty kompetencji międzykulturowych.
8. Rola metapoznania w procesach edukacji i uczenia się.
9. Mediacja międzykulturowa jako działanie wspierające na poziomie języka B1 lub B2.
10. Technologie informacyjne przyswajane przez osoby w niekorzystnej sytuacji w celu wzmocnienia integracji społecznej i zawodowej.

Co zawierają jednostki uczenia się w ramach zajęć realizowanych „na żywo”?
Narzędzia dotyczące kursów szkoleniowych dla osób używających włoskiego jako drugiego języka, które muszą poszerzyć swoją wiedzę w sektorze IT, a także potrzebują edukacji ukierunkowanej na orientację i integrację społeczno-zawodową

1. Informatyka
2. Praca zespołowa - z użyciem metodologii Lego® Serious Play.
3. Cyfrowe opowiadanie historii.
4. Oprogramowanie do kodowania.
5. Znajomość języka.
6. Aktywne obywatelstwo i włączenie społeczne.
7. Orientacja zawodowa.
8. Styl życia i zdrowe wybory.

Anuluj
Newsletter
Skip to content