Italian L2 learners’ educator’s toolkit
25 czerwca, 2022
How to 10x the Effectiveness of Your L&D Programs Using Videos? Animaker
25 czerwca, 2022

Empowering migrant women through building entrepreneurship skills

Wzmocnienie pozycji kobiet migrantek poprzez budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości
Projekt został zrealizowany w ramach programu Erasmus+.

Program przywództwa i mentoringu migrantek ma na celu pomoc w rozwijaniu przywództwa i mentoringu migrantek. Wsparcie jakie kobiety otrzymają w zakresie rozwoju kompetencji, pomoże im w pomyślnej integracji w życiu społeczno-gospodarczym i da możliwość niesienia pomocy innym migrantkom w integracji ze społeczeństwem przyjmującym.

Główne cele programu to poprawa zatrudnialności, integracja społeczna i zaangażowanie obywatelskie kobiet migrantek poprzez rozwój kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.
Celem jest również transfer dobrych praktyk od imigrantek, które skutecznie przeszły proces integracji do nowoprzybyłych. Dobre praktyki mają zachęcać do ich integracji i uczestnictwa w życiu społecznym poprzez dostarczenie wzorców, porad praktycznych i psychologicznych. Program nastawiony jest na budowanie przywództwa, umiejętności mentorskich i przedsiębiorczych wśród migrantek (np. wyznaczanie realistycznych celów życiowych, rozwój umiejętności pozytywnego myślenia i budowania relacji).
Program wykorzystuje metodykę uczenia się pozaformalnego i podejście partycypacyjne. Został zaprojektowany, aby wspierać uczestnictwo społeczne migrantek, ich zdolność do wchodzenia w interakcje z innymi, nabierania pewności siebie w otoczeniu społecznym, aby zapewnić uczestnictwo w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym na poziomie lokalnym.
Ponadto ma na celu poszerzenie budowania sieci relacji kobiet imigrantek i podnosić świadomość w zakresie praw kobiet, rozumienia specyficznych potrzeb migrantek wśród społeczeństwa.

Zdecydowano się na formy coachingowe i mentoringowe ze względu na rodzaj relacji nawiązywanej podczas sesji. Pozwalają one nie tylko na rozwiązywanie konkretnych problemów zidentyfikowanych przez imigrantki, ale też przyczyniają się do większej otwartości i zmiany mentalności (zarówno mentorów, jak i mentee), przyczyniając się w ten sposób do dialogu międzykulturowego.
Podejście partycypacyjne i niesformalizowane (sieciowe) typowe dla sektora NGO pozytywnie wpływa na poziom wymiany informacji, stymuluje nieformalną komunikację ze społeczeństwem przyjmującym i wśród imigrantów.

W ramach projekt powstał podręcznik opisujący programy szkoleniowe dla imigrantek. Opisy zawierają zagadnienia teoretyczne, pożądane efekty uczenia się oraz wskazówki metodologiczne, narzędzia i ćwiczenia dla edukatorów do przeprowadzenia takich zajęć. Materiały mogą być bardzo przydatne dla edukatorów i osób z obszaru life long learning do projektowania programów wsparcia rozwoju kobiet imigrantek.

I moduł
Rozwój przywództwa kobiet migrantek
Zakres:
- Koncepcja przywództwa migrantek
- Opis umiejętności przywódczych kobiet migrantek

Efekty uczenia się:
- wyjaśnia znaczenie przywództwa kobiet (migrantów),
- definiuje umiejętności przywódcze ważne dla rozwoju zawodowego kobiet migrantek,
- Tworzy powiązania pomiędzy imigrantkami a siecią profesjonalistów w celu rozwijania/wyrażania umiejętności przywódczych.

II moduł
Rozwój mentoringu imigrantek

Zakres:
- Jak zostać skutecznym mentorem dla imigrantek?
- Dlaczego program mentoringu jest ważny dla imigrantek?
- Zasady mentoringu imigrantek,
- Zasady i metody tworzenia grupy samopomocy,
- Samoocena kompetencji mentorskich,
- Program wsparcia i mentoringu dla migrantek wspieranych przez inne migrantki.

Efekty uczenia się:
-Wyjaśnia koncepcję mentoringu imigrantek,
- Opisuje główne zasady mentoringu, synergię, wyniki mentoringu, umiejętności mentorskie mentora i podopiecznego,
-Dostrzega poqiązania między umiejętnościami mentora i mentee.

III moduł
Mentoring imigrantek budujący umiejętności w zakresie przedsiębiorczości <br />
Zakres:
- Główna koncepcja i zasady przedsiębiorczości,
- Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,
- Jak pomóc edukatorom dorosłych i imigrantkom w rozwijaniu umiejętności uczenia się pozaformalnego, które pozwolą na skuteczną przedsiębiorczość?
- Główne zasady i warunki rozpoczęcia własnej działalności (raport z każdego kraju).

Efekty uczenia się:
- zna pojęcia dotyczące przedsiębiorczości,
- zna metody rozwoju umiejętności i kompetencji przedsiębiorczych,
- Uwzględnia zastosowanie metod edukacji pozaformalnej do uczenia się.

Moduł IV
Program nauczania i uczenia się dla migrantów

Zakres:
Program Nauczanie imigrantek i kobiet ma na celu wprowadzenie do nauczania i szkolenia w różnych kontekstach dla edukatorów dorosłych. Zapewnia wiedzę i zrozumienie wymagane przez mentorki lub trenerki migrantek dla migrantów w środowisku dalszego kształcenia i szkolenia, w tym role i obowiązki nauczycieli lub trenerów, planowanie i prowadzenie sesji, metody oceny i prowadzenie dokumentacji.

Efekty uczenia się:

- definiuje rolę i obowiązki edukatora w kształceniu i szkoleniu dorosłych w odniesieniu do imigrantek,
- Wymienia czynniki wpływające na motywację i nastawienie migrantek do nauki w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie w środowisku edukacji dorosłych,
- Ocenia różne metody nauczania proponowane przez nauczycieli pracujących z migrantami.

logotypy na stronę
Newsletter
Skip to content