Slajder nawigacja
Wstecz
Nowa Rekomendacja Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych
9 czerwca, 2022
Dalej
Konsultacje sektorowe kwalifikacji „Kreowanie sytuacji edukacyjnej” 21.06.2022 r. godz. 15.00
17 czerwca, 2022

Potrzeby Edukatorów w zakresie wsparcia seniorów

Badanie jest częścią projektu Erasmus+ „SENIOR - Elderly Needs Is Our Responsibility”, realizowanego przez konsorcjum pięciu partnerów z Włoch, Rumunii, Hiszpanii i Polski, mającego na celu zwiększenie poziomu zaangażowania seniorów w udział w działaniach edukacyjnych i wymiany doświadczeń.

Edukatorzy i instytucje edukacji dorosłych odgrywają ważną rolę w tworzeniu sprzyjającego środowiska dla aktywnie starzejącego się społeczeństwa. W tym kontekście raport odnosi się do kilku aspektów edukacji: od potrzeb edukatorów pracujących z seniorami po metody utrzymania zaangażowania seniorów w zajęciach.

Raport składa się z trzech głównych sekcji:

1. Metodologia Badań.
W części dotyczącej metodologii badań podsumowano metody badawcze zastosowane w celu identyfikacji potrzeb edukatorów, kategorii respondentów, podejścia do wywiadów oraz ograniczeń badania.
Aby stworzyć jak najpełniejszy obraz sytuacji w edukacji seniorów posłużono się metodami:
a) Zbieranie danych pierwotnych międzynarodowych i krajowych – przegląd ram politycznych (przepisy dotyczące osób starszych, dotyczące edukatorów, inicjatyw wspierających uczenie się)
b) Zbieranie i analiza danych wtórych – raportów, analiz – które zostały włączone do niniejszego raportu
c) Wywiady pogłębione, kwestionariusze, wywiady grupowe – mające odpowiedzieć na pytanie jakie są potrzeby edukatorów w ich pracy z osobami starszymi?

2. Analiza potrzeb krajowych w Hiszpanii, Polsce, Włoszech i Rumunii. Europejskie sprawozdanie podsumowujące na temat analizy potrzeb. Raporty krajowe przedstawiają szereg aspektów specyficznych dla danego kraju, z odniesieniami do ram politycznych, możliwości edukacyjnych i potencjalnych barier dla aktywnego starzenia się.
Przedstawiono kilka kluczowych potrzeb seniorów, które powinny być brane pod uwagę:
• Potrzeby ekspresyjne są związane z działalnością prowadzoną dla niej samej. Są to zajęcia, w których starsi dorośli czerpią satysfakcję, przyjemność lub znaczenie.
• Potrzeby w zakresie wkładu są związane z poczuciem bycia pożądanym i potrzebnym, można je zaspokoić poprzez: możliwości edukacyjne, które pozwalają seniorom działać jako mentorzy lub doradcy rówieśniczy.
• Potrzeby w zakresie wpływu są definiowane jako chęć działania społecznego, wypowiadania się, aktywności na rzecz społeczności lokalnej. Pożądane są więc programy, które sprawiają, że seniorzy mogą mieć wpływ i kontrolować jakość swojego życia. Ponadto wykazano, że dobrostan osobisty w dużej mierze zależy od zaangażowania społecznego i poziomu zaufania między obywatelami. Uczenie się jest częścią procesu znajdowania i utrzymywania satysfakcjonującej tożsamości społecznej, zaufania do sąsiadów i przynależności do jednej lub kilku szerszych społeczności (wspólnoty geograficzne, wspólnoty zawodowe lub zawodowe, wspólnoty wyznaniowe, zainteresowania) grupy itp. Kursy, które odpowiadają na te potrzeby, uczą o prawach lub o tym, jak seniorzy mogą pełnić role przywódcze w swoich społecznościach.
• Potrzebę transcendencji zaspokajają kursy, które oferują seniorom możliwości rozwoju artystycznego, pod względem edukacyjnym, fizycznym i zawodowym, aby uczniowie czuli się lepiej w późniejszym życiu w porównaniu z wcześniejszym okresem życia.

3. Podsumowanie wyzwań związanych z aktywnym starzeniem się i edukacją z seniorami i dla seniorów, a także obszary poprawy sugerowane przez respondentów. Raport opiera się na badaniach dokumentów i wywiadach indywidualnych. Każdy wywiad miał pomóc w zrozumieniu tego, co oznacza praca z seniorami i co powinni wziąć pod uwagę edukatorzy uczący seniorów. Pytania prowadzą do rekomendacji dotyczących współpracy między różnymi interesariuszami na rzecz aktywnego, starzejącego się społeczeństwa.

Raport przedstawia podstawy stworzenia innowacyjnego kontekstu edukacyjnego dla edukatorów seniorów. Oferuje organizacjom pracującym z seniorami możliwość usprawnienia swoich procesów za pomocą metod opracowanych na poziomie europejskim. W raporcie przedstawiono szereg instrumentów i inicjatyw edukacyjnych, aby podkreślić potencjał transferu modeli i dobrych praktyk w społecznościach lokalnych.

Analiza pokazuje, że harmonizacja programów edukacyjnych dla nauczycieli i personelu pracującego z seniorami na poziomie europejskim może sprzyjać aktywnemu starzeniu się społeczeństw. Ponadto oczekuje się, że opracowanie nowoczesnych i skutecznych modeli współpracy, które umożliwiają tworzenie sieci, poprawi ciągły rozwój zawodowy personelu poprzez udostępnianie i wymianę modeli edukacyjnych zweryfikowanych w całej Europie.

Na podstawie zebranych danych zespół badawczy doszedł do wniosku, że opracowano innowacyjne ramy kursów mające na celu poprawę umiejętności edukatorów i personelu pracującego z seniorami.

Link do raportu

Anuluj
Newsletter
Skip to content