Skills for jobs lifelong learning for opportunity and growth

Decyzja Rady w sprawie zmiany rekomendacji
29 października, 2021
Zbiór Dobrych Praktyk Usług Zdalnego Uczenia
4 listopada, 2021
 Raport: Raport (tzw. White Paper): Skills for jobs lifelong learning for opportunity and growth


Jest odpowiedzią rządu Wielkiej Brytanii na współczesne wyzwania i potrzeby rozwojowe.
Identyfikuje pięć kluczowych obszarów kształcenia ustawicznego i wskazuje przez jakie działania obszary te powinny być realizowane.

1. Umieszczenie pracodawców w sercu systemu, tak że edukacja i szkolenia koncentrują się na potrzebach pracodawców, aby mogły zwiększyć produktywność i zapełnić luki kompetencyjne.

Będzie zapewnione min. poprzez:

• Oparcie na wcześniejszych udanych reformach praktyk zawodowych, w których skupiono się na potrzebach i standardach pracodawców
i przekształcono praktyki z tzw. opcji drugiego wyboru uczących się, w wybór traktowany jako prestiżowy. Ta zasada będzie stosowana w całej edukacji technicznej (po 16 roku życia).
• Odgrywanie przez pracodawców kluczowej roli w opracowywaniu i rozwijaniu kwalifikacji oraz kształtowaniu zakresu potrzebnych szkoleń min. dzięki wykorzystaniu krajowego systemu standardów kierowanych przez pracodawców, stworzonego dla praktyk zawodowych.
• Umieszczenie pracodawców w centrum procesu identyfikacji potrzeb oraz pomocy w kształtowaniu lokalnej oferty edukacyjnej poprzez ścisłą współpracę z uczelniami i innymi dostawcami.
• Przeznaczenie funduszy strategicznych na rozwój dostawców.
• Realizowane pilotażowych (lokalnych) planów poprawy umiejętności we współpracy z lokalnymi liderami rynku pracy i zrzeszającymi ich akredytowanymi izbami oraz innymi organizacjami biznesu oraz dostawcami.

2. Inwestowanie w kwalifikacje techniczne na wyższym poziomie, które zapewnią wartościową alternatywę dla studiów uniwersyteckich.

Będzie zapewnione min. poprzez:

• Kontynuowanie reform kształcenia technicznego na poziomie wyższym, aby doskonalenie stało się prawdziwą alternatywą dla uczących się poprzez skupienie na zapewnieniu jakości i dostarczaniu takich szkoleń i edukacji, jakich oczekują pracodawcy.
• Zwiększenie wsparcia dla wysokiej jakości wyższej edukacji technicznej dzięki środkom National Skills Fund, Institutes of Technology and
T Levels.
• Stymulowanie dostawców (finansowanie i danie większej autonomii) do zwiększania oferty na tym poziomie.
• Weryfikowanie tego na ile Beneficjenci rozumieją korzyści jakie daje edukacja techniczna w perspektywie rozwoju kariery.
• Dostęp Beneficjentów do pożyczek na rozwój i uczenie się w obszarze wysokiej jakości kwalifikacji technicznych co powinno przynieść zrównanie edukacji technicznej na poziomie wyższym z edukacją akademicką, a w konsekwencji umożliwić większą elastyczność systemu edukacji i oferowanie bardziej modułowego wsparcia rozwoju (pomiędzy podsystemami).

3. Upewnienie się, że ludzie mogą uzyskać dostęp do szkoleń i elastycznie uczyć się przez całe życie oraz dzięki dobremu wsparciu w zakresie rozwoju i kariery są dobrze poinformowani o dostępnej ofercie edukacyjnej.

Zrealizowane zostanie min. poprzez:

• Ułatwienie uzyskania dofinansowania do kwalifikacji technicznej (analogicznie jak w przypadku kwalifikacji akademickich).
• Zwiększenie dostępności edukacji dzięki wykorzystaniu uczenia się zdalnego i tzw. blended.
• Dostarczanie jasnych informacji o przebiegu kariery za pomocą tzw. map zawodów, danych dotyczących rozliczeń płac i zapewniając, że dostawcy przekazują uczącym się informacje o wszystkich możliwościach rozwoju.
• Wprowadzenie programów pilotażowych w celu stymulowania wyższego szkolnictwa technicznego i zachęcania do bardziej elastycznej
i modułowej oferty.
• Stymulowanie szerszego transferu punktów między instytucjami i kursami.

4. Reformowanie systemu finansowania i zakresu odpowiedzialności dla dostawców usług edukacyjnych, aby ułatwić i uprościć sposób wydatkowania środków, dać dostawcom więcej autonomii i zapewnić skuteczny system odpowiedzialności, który zapewni odpowiedni stosunek jakości do ceny.

Będzie zapewnione min. poprzez:

• Koncentrację odpowiedzialności na wynikach, co wesprze zmianę w kierunku tworzenia wartości dodanej edukacji opartej na zatrudnieniu
i zwiększy autonomię uczelni i innych dostawców, aby podmioty te były bardziej elastyczne i innowacyjne, lepiej reagowały na potrzeby kompetencyjne na poziomie krajowym i lokalnym (zreformowanie podejścia do odpowiedzialności, min. poprzez rozluźnienie barier
i sprawozdawczości).
• Zapewnienie dostawcom większej pewności co do ich finansowania, w tym rozważenie możliwości przejścia na wieloletni system finansowania.

5. Wspieranie doskonałości nauczania w uczeniu się przez całe życie.

Priorytetem będzie zatrudnianie i utrzymywanie wysokiej jakości pracowników sektora edukacji (edukatorów). Zostanie im zapewnione szkolenie
i rozwój zawodowy oraz zapewnienie silnych powiązań z praktyką (np. przemysł).

Będzie zapewnione min. poprzez:

• oparcie kształcenia nauczycieli na standardach zorientowanych na pracodawców.
• zapewnienie wysokiej jakości rozwoju zawodowego i wsparcia nauczycieli.
• ułatwianie silnych relacji między przemysłem a dostawcami.
• wspieranie nauczycieli i wykładowców praktyk zawodowych za pomocą dopasowanej oferty rozwoju zawodowego.

link do raportu

Newsletter
Skip to content