Slajder nawigacja
Wstecz
More Education for Tolerant Europe
15 sierpnia, 2022
Dalej
DROP IN a catalouge of non – formal education methods
15 sierpnia, 2022

"WECAN PRACTITIONER GUIDE "

WE CAN (Women's Entrepreneurship CoAches training) to projekt partnerstwa strategicznego współfinansowany przez program Komisji Europejskiej Erasmus+
"WECAN PRACTITIONER GUIDE "

WE CAN (Women's Entrepreneurship CoAches training) to projekt partnerstwa strategicznego współfinansowany przez program Komisji Europejskiej Erasmus+

Celem projektu było:
• Rozwijanie podstawowych i przekrojowych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, z wykorzystaniem specjalnego programu coachingowego,
• Zwiększenie poczucia inicjatywy i ducha przedsiębiorczości wśród dorosłych kobiet lub młodych przedsiębiorczyń,
• Promowanie niekonwencjonalnych i nieformalnych form uczenia się, aby budować pewność siebie, łamać bariery i wzmacniać dorosłe kobiety pozostające bez zatrudnienia,
• Opracowanie otwartych zasobów edukacyjnych (OER), które zostaną umieszczone na e-platformie opracowanej w ramach projektu.

W ramach projektu wypracowano min.:
1. (IO1) Opis metodologii WECOACH - “The WECoach methodological guide and toolkit for coaching adult women in sense of initiative and entrepreneurship”
2. Podręcznik „WECAN Practitioner Guide”
3. (IO2) Program rozwojowy w wersji on-line http://wclms.wecanproject.eu/

WECAN i opiera się na 4 filarach:
• Stosowanie nieformalnych i niekonwencjonalnych praktyk i podejść do angażowania dorosłych kobiet pozostających bez zatrudnienia,
• Pojęcie coachingu/mentoringu jako nieformalnego i kreatywnego podejścia do uczenia się, które może zwiększyć udział kobiet w życiu gospodarczym społeczeństwa, w którym żyją,
• Kompetencje przekrojowe Europejskich Ram Odniesienia dla uczenia się przez całe życie (ERF),
• Ramy EntreComp jako główne ramy odniesienia dla rozwoju wiedzy przedsiębiorczej, umiejętności i postaw mających zastosowanie we wszystkich sferach życia.

W przewodniku założono, że skuteczne interwencje coachingowe i mentoringowe dla kobiet chcących rozpocząć działalność gospodarczą oznaczają zidentyfikowanie napotykanych przez nie barier i usunięcie ich poprzez uzupełnienie braków w wiedzy. Metodologia WECAN koncentruje się na tzw. podejściu peer-to-peer. W praktyce coachem jest kobieta -przedsiębiorczyni, która ma większe doświadczenie i przeszła przez podobne wyzwania. W przewodniku zauważono wyzwania związane z budowaniem relacji coachingowej. Zaprezentowana metodologia ma na celu uporządkowanie głównych etapów sesji coachingowych oraz zidentyfikowanie potencjalnych przeszkód i rozwiązań, które mogą zastosować klientki coachingu. Metodologia kładzie nacisk na refleksyjność i wzajemnego uczenia się i współtworzenia sesji.

Metodologia jest podzielona na 4 rozdziały, z których każdy dotyczy 4 różnych obszarów i etapów relacji coachingowej:
1. Relacja coach/mentor-coachee/mentee
2. Przedsiębiorczość
3. Jak się uczymy?
4. Jak zaprojektować tzw. „podróż coachingową”?

Produkty są adresowane do WECoaches (kobiet z doświadczeniem w zakresie przedsiębiorczości). Mają na celu wyposażenie ich w umiejętności i kompetencje w zakresie wsparcia ich pracy coachingowej oraz dostarczenie im nowych narzędzi i wiedzy w obszarze wsparcia przedsiębiorczości kobiet.

Program nauczania WECAN IO2 został zaprojektowany i opracowany w oparciu o metodologię i zestaw narzędzi IO1. Dlatego program WECAN składa się z dwóch części:

1. Szczegółowy modułowy program uczenia się, który szczegółowo określa modułowe tematy, podtematy, obszary do omówienia, format i efekty uczenia się/cele, w tym wybór i organizację treści, organizację sesji oraz podejście do efektów uczenia się. Program modułowy będzie zorganizowany wokół wiedzy, umiejętności i postaw (kompetencji społecznych) określonych przez krytyczne Europejskie Ramy Odniesienia (ERF) i Ramy EntreComp. W każdym przypadku nacisk kładziony jest na krytyczne myślenie, kreatywność, inicjatywę, rozwiązywanie problemów, ocenę ryzyka, podejmowanie decyzji i konstruktywne zarządzanie emocjami.

2. Przewodnik dla praktyków określa podejście WECAN dla WECoachów, aby byli w stanie zastosować proponowane podejście i dostosować go do kontekstu i potrzeb rozwojowych uczestników programu. Przewodnik praktyka składa się z praktycznych narzędzi opracowanych w modułach, diagnostyki potrzeb, metod, technik, wskazówek, jak korzystać z materiału opracowanego podczas pracy coachingowej. Określa szczegółowe wytyczne, ramy obserwacji i wskazówki dotyczące oceny na potrzeby realizacji programu i oceny efektów uczenia się.

Program nauczania i zestaw narzędzi szkoleniowych projektu WECAN składa się z 4 modułów:

1. Pokonywanie wyzwań stojących przed kobietami-przedsiębiorcami,
2. Rozwijanie i utrzymywanie biznesu za pomocą narzędzi Lean i Agile,
3. Komunikacja, networking i sprzedaż doskonalenie umiejętności miękkich,
4. Przedsiębiorczość Społeczna, przedsiębiorca społeczny w XXI wieku.

Temat 1 koncentruje się na płci i przedsiębiorczości, podkreślając wyzwania stojące przed kobietami - przedsiębiorcami, zwłaszcza jeśli chodzi o pogodzenie życia biznesowego i rodzinnego. Ponadto dalej badane jest znaczenie tzw. brandingu podczas zakładania przedsiębiorstwa i przywództwa.

Temat 2 koncentruje się na metodologiach biznesowych narzędzi lean i zwinnych, takich jak scrum, model biznes canvas oraz umiejętności zarządzania czasem, negocjacji i zarządzania ryzykiem podczas zakładania przedsiębiorstwa.

W temacie 3 omówiono niektóre niezbędne umiejętności, które kobieta przedsiębiorca musi znać podczas zakładania firmy, w tym komunikacja, networking i umiejętności miękkie.

Temat 4 koncentruje się na ogólnych zasadach planowania i wdrażania przedsiębiorstwa społecznego w gospodarce o obiegu zamkniętym, poprzez pryzmat różnych tzw. succes study ze wszystkich uczestniczących krajów. Ponadto przedstawia proces tworzenia pomysłów, budowania zespołu odpowiedniego dla przedsiębiorstwa społecznego, zarządzania finansami oraz minimalnych wymagań technologicznych niezbędnych do uruchomienia start-upu.

Program ma dużą wartość oddziaływania i możliwości szerokiego zastosowania ze względu na jego zasięg międzysektorowy i zastosowane podejście typu peer-to-peer (P2P). Coaching rówieśnicy to metoda uczenia się/wsparcia uczenia się, która może być skuteczna w wielu dziedzinach, a przewodnik praktyka może być wykorzystywany przez innych coachów i organizacje, które chcą przekazywać doświadczenie i know-how w podejściu P2P.


Anuluj
Newsletter
Skip to content