Teaching Compendium for Entrepreneurship Education in Initial Education
22 czerwca, 2022
Wspieranie osób starszych. Przewodnik dla praktyka.
24 czerwca, 2022

Bringing Content Strategy Into the Blend. Phylise Banner

Publikacja skupia się na doskonaleniu programów nauczania mieszanego (tzw. blended).

Filarem nauczania mieszanego jest odpowiednie udostępnianie i zarządzanie treścią, z której korzystają uczący się. Autorzy inspirując się branżą marketingową przedstawiają opis tzw. strategii treści: „Strategia treści zajmuje się planowaniem aspektów zarządzania treścią w całym jej cyklu życia i obejmuje dostosowywanie treści do celów biznesowych, analizę i modelowanie oraz wpływa na rozwój, produkcję, prezentację, ocenę, pomiar i wycofywanie treści”.
Chcąc osiągnąć cele uczenia się za pomocą form blended krytyczne jest zebranie i udostępnienie różnych rodzajów treści różnym osobom i w różnym czasie. To wymaga dobrej strategii zarządzania treścią.
Taka strategia uwzględnia trzy domeny: cel, treść i człowiek. Badając każdą z tych domen wraz ze sposobami ich wdrażania, możemy sformułować podejście do integracji strategii treści z projektowaniem, rozwojem i dostarczaniem blended learning.
Domena celu: Zrozumienie organizacji i uczących się

Dopasowanie strategii będzie uzależnione od zrozumienia kultury organizacji. I odpowiedzi na pytania: Jaka jest gotowość organizacji do przyjęcia podejścia blended learning? Jak zaangażowani są interesariusze w projektowanie, rozwój i realizację nowych inicjatyw edukacyjnych?

Aby wyczerpująco odpowiedzieć na te pytania należy posiadać wiedzę o tym kim są uczący się — ich cechy, potrzeby, obowiązki, wyzwania, ograniczenia i poziomy zaangażowania w proces uczenia się. Wiedza ta powinna być solidna i pewna.

Aby wdrożyć strategię treści w tej domenie warto tworzyć tzw. persony uczących się. Persony to uogólnienia cech, które mają zapewnić wgląd w uczniów i organizację jako całość. Opisują ich atrybuty, perspektywy, oczekiwania i sposoby interakcji uczniów z procesem uczenia się. Opisują preferencje, motywację, wzorce zachowań, postaw, opinii i bolączek.

Autorzy podają przykłady pytań kontrolnych w tej domenie:
• Gdzie wykonujesz większość swojej pracy i związanej z nią nauki?
• Co przeszkadza ci w uczeniu się?
• Jakie są Twoje osobiste cele zawodowe?
• Co Cię motywuje do uczenia się?
• Gdzie się zwracasz, aby znaleźć odpowiedzi na pytania lub pomoc, gdy tego potrzebujesz?

W oparciu o persony sporządza się mapy podróży edukacyjnych. Dobra mapa podróży edukacyjnej wskazuje, gdzie i kiedy uczniowie angażują się w naukę, podkreślając motywacje, kamienie milowe i osiągnięcia.
Domena treści.
W ramach tej domeny ustala się treści i strukturę nauczania, wraz z celem i kontekstem. Jakie relacje istnieją między elementami treści i jakiego języka używamy w budowaniu treści. Struktura odnosi się do organizacji, priorytetów, formatu i architektury treści. Ustala się ścieżki dla treści związane z kolejnością i miejscem uczenia się. Wdrożenie strategii treści w tej domenie może wymagać inwentaryzacji/audytu/analizy treści. Ustala się system klasyfikacji, w tym takie pola, jak nazwa pliku, typ pliku, rozmiar pliku, rodzaj zasobu szkoleniowego, tryb dostarczania, powiązane cele, autor, data utworzenia i ostatnia aktualizacja. Mapuje się dany program nauczania łącząc cele z każdym z tych kluczowych punktów na mapie co pomoże synchronizować treści z celami i programem. Ustala się taksonomię (klasyfikacja i oznaczenie treści edukacyjnych spójnymi terminami)

Domena człowiek.
W tej domenie definiuje się przepływ pracy i zarządzania. Procesy przepływu pracy ujawniają to, co jest potrzebne do wsparcia projektowania, rozwoju i dostarczania treści. Procesy zarządzania przypisują odpowiedzialność i uprawnienia w celu określenia, kto podejmuje decyzje dotyczące treści, kto ma uprawnienia do wprowadzania zmian, kto zarządza przepływem komunikacji. Projektanci, programiści, facylitatorzy, producenci i menedżerowie blended learning potrzebują zintegrować sferę techniczną ze sferą ludzką projektu. W tej domenie ustala się cykl życia treści, tworzy kalendarz pracy obejmujący każdą fazę projektowania, rozwoju i dostarczania treści szkoleniowych. Uwzględnia się harmonogramy przeglądów i powtórek wraz z osobami odpowiedzialnymi za dopilnowanie zakończenia każdego etapu. Ważne są standardy operacyjne i protokoły decyzyjne oraz kanały komunikacji. Wyznacza się zespół osób zaangażowanych w kulturę uczenia się oraz rozumiejących misję i cele biznesowe organizacji. Celem zespołu jest zapewnienie wglądu w doświadczenia ucznia, zidentyfikowanie przeszkód lub możliwości poprawy doświadczenia uczenia się oraz przekazanie informacji zwrotnej na temat ogólnej strategii treści.

Kiedy tworzy się nowoczesne nauczanie mieszane, pracuje się z wieloma składowymi, w tym z ludźmi, treścią i procesami - Wymaga to dobrej strategii.


logotypy na stronę
Newsletter
Skip to content