Szkolenia na międzykulturowych przewodników
21 czerwca, 2022
Bringing Content Strategy Into the Blend. Phylise Banner
23 czerwca, 2022

Teaching Compendium for Entrepreneurship Education in Initial Education

Dokument jest kompendium dydaktycznym opracowanym w ramach projektu Erasmus+ „Partnerstwo na rzecz początkowego kształcenia nauczycieli przedsiębiorczości – PIETE”. Podstawą do jego opracowania były Ramy Kompetencji w zakresie Przedsiębiorczości (EntreComp) Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej.

A. Tło projektu
Aby osiągnąć zakładane cele Europa musi dalej rozwijać swój kapitał ludzki i doskonalić się w kształceniu przyszłych przedsiębiorców. „Przedsiębiorczość” jako kompetencja jest nie tylko potrzebna do zakładania nowych firm, ale jest kluczem do uczenia się przez całe życie we „wszystkich dziedzinach życia”. Dla bardziej wszechstronnego rozwoju przedsiębiorczości na poziomie regionalnym i krajowym, konieczne jest rozpoczęcie osadzania elementów edukacji przedsiębiorczości (EE) w szerszej gamie dyscyplin, a zwłaszcza w programach kształcenia nauczycieli (ITE). Aby odpowiedzieć na tę potrzebę, powstał projekt Erasmus + „Partnerstwo na rzecz początkowego kształcenia nauczycieli w zakresie przedsiębiorczości – PIETE”. Celem projektu jest dostarczanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości w ramach programów szkolenia nauczycieli przygotowujących do podjęcia pracy w szkolnictwie wyższym (poziom ISCED 3-4). Prezentowane kompendium przedstawia nowatorską formę wsparcia dla nauczycieli w programach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Kompendium dostarcza edukatorom ITE zwięzły katalog zajęć programowych, które można dołączyć do istniejących lub wykorzystać do tworzenia zupełnie nowych zajęć. W związku z tym oferuje nauczycielom jasne wytyczne dotyczące projektowania i treści tych zajęć, a także odpowiednich kryteriów, takich jak efekty uczenia się, ECTS i możliwości rozwoju kompetencji.

Moduły zostały przetestowane pilotażowo w różnych krajach europejskich (Polska, Austria, Węgry) i są stale ulepszane, aby umożliwić efektywne wykorzystanie również w instytucjach szkolnictwa wyższego poza PIETE. W ramach projektu powstało kompendium – opracowanie, które służy jako podstawa dla innych instytucji ITE w całej Europie. Dzięki elastycznemu, modułowemu podejściu, kompendium nauczania pomaga przezwyciężyć formalne przeszkody, które często mogą utrudniać integrację elementów EE z ITE. Zgodnie z tym kompendium pozwala na indywidualne tworzenie pełnych kursów w oparciu o kombinacje pojedynczych modułów. Kompendium jest cennym źródłem informacji dla każdego edukatora uczelni, który chce wspierać rozwój kompetencji w zakresie przedsiębiorczości w ramach kształcenia nauczycieli.

EntreComp to kompleksowe, elastyczne i wielozadaniowe ramy odniesienia, które definiują i sytuują przedsiębiorczość jako kluczową kompetencję w uczeniu się przez całe życie. EntreComp zawiera wspólne rozumienie elementów wiedzy, umiejętności i postaw, które opisują, co należy rozumieć pod pojęciem przedsiębiorczości. Tym samym przedsiębiorczość nie ogranicza się do startupu. EntreComp przyjmuje szersze rozumienie przedsiębiorczości, w którym kładzie się nacisk na kreatywność i odwagę myślenia o robieniu w sposób innowacyjny. EntreComp dostrzega szansę i korzyści z szerszego rozumienia zachowań przedsiębiorczych w różnych kontekstach (szkoła, życie zawodowe, inicjatywy społeczne itp.). W związku z tym przedsiębiorczość jest definiowana jako kompetencja do działania w oparciu o możliwości i pomysły w celu tworzenia wartości dla innych (Bacigalupo i in., 2018).

Graficzny przegląd EntreComp, EntreComp Wheel (rysunek 1), przedstawia różne, ale wzajemnie powiązane kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

Wyróżnione zostały 3 obszary, z których każdy zawiera 5 podkompetencji. „Pomysły i możliwości” odnoszą się do kreatywności, wizji, a także do zrównoważonego myślenia. „Zasoby” obejmują takie aspekty, jak motywacja, mobilizacja zasobów, znajomość finansów i ekonomii. Wreszcie obszar kompetencji „Do działania” oznacza planowanie i zarządzanie, współpracę z innymi i radzenie sobie z niepewnością. Wszystkie trzy kategorie razem definiują przedsiębiorczość i opisują ją jako zdolność do przekształcania pomysłów i możliwości w działania, które generują wartość. Podkompetencje są podzielone na zagadnienia. Cały model definiują 442 cele nauczania.

Program nauczania ma strukturę zgodną z ww. ramami EntreComp i analogicznie do nich dzieli się na trzy główne obszary kompetencji, a te na 5 modułów obejmujących konkretne kompetencje przypisane do poszczególnych obszarów.
Zanim nauczyciele lub decydenci zdecydują się wdrożyć lub zintegrować jakikolwiek z modułów, zaleca się, aby najpierw zapoznali się z całą strukturą i logiką „Entre-Comp Framework”. Przy wyborze modułów zaleca się identyfikowanie tych kompetencji w EntreComp Framework, które są już rozwijane i ograniczenie się do tych, które są słabo albo w ogóle nie rozwijane. Wówczas kompendium może służyć jako przewodnik w wyłonieniu modułów, które w szczególny sposób będą wspierały kompetencje deficytowe. Kompendium może być używane jako rodzaj mapy orientacyjnej, od której należy zacząć definiując potrzeby rozwojowe nauczycieli zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz nauczycieli przedszkolnych, którzy chcą wzmocnić edukację w zakresie przedsiębiorczości.

Wszystkie moduły kompetencyjne mają tę samą strukturę. Punktem wyjścia jest przegląd modułów wraz ze wskazaniem, które, główne kompetencje są w ramach niego rozwijane. Każdy moduł zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące metod projektowania i prowadzenia zajęć, w tym sekcję zatytułowaną „aktywność”, która wyjaśnia krok po kroku zasady wdrażania tych metod, a także zalecenia lub aktualne materiały dydaktyczne. Określona jest również „rola edukatora” (poziom zaawansowania). Ponadto podane są sugestie dotyczące „wdrażania i integracji” z programem nauczania ITE, w tym szacunkowa liczba punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu Punktów), które mogą być przyznawane na każdy moduł. Nakład pracy 25 - 30 h odpowiada 1 punktowi ECTS. Każdy moduł zawiera wskazówki dotyczące oceny i ewaluacji.

W ramach programu opublikowano document “The Discussion paper: Entrepreneurial education among ITE teachers in the EU – _insights from Austria, Hungary and Poland zawierający wyniki badan postrzegania przedsiębiorczości i podejść do edukacji w tym zakresie.

Dokument wypunktowuje wnioski w zakresie wdrażania kompetencji przedsiębiorczość:
• Edukacja w zakresie przedsiębiorczości (EE) to skomplikowana koncepcja obejmująca wiele umiejętności i podkompetencji, która jest wciąż zbyt wąsko rozumiana przez wiele osób, w tym nauczycieli ITE.
• W wąskim rozumieniu odnosi się do wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i rozwoju własnej firmy, jednak w ramach EntreComp (Bacigalupo i in. 2016) została zdefiniowana znacznie szerzej.
• Nauczyciele kształcenia zawodowego są świadomi znaczenia wspierania wielu kompetencji, zdefiniowanych przez EntreComp, ale nie zawsze łączą je bezpośrednio z EE co skutkuje różnym podejściem do ich wagi.
• Badania dostarczają dowodów na to, że wielu nauczycieli kształcenia zawodowego z Austrii, Węgier i Polski wykazuje wąskie zrozumienie EE, jednocześnie dostrzegając znaczenie wielu podkompetencji EntreComp w uczeniu się przez całe życie i edukacji.
• Respondenci ze wszystkich trzech krajów byli spójni, jeśli chodzi o ich opinie na temat roli EE w nauczaniu, ich poziom autonomii we wprowadzaniu nowych (np. związanych z EE) treści do przedmiotu oraz nauczania lub definiowania samej EE . Istniały jednak różnice pomiędzy respondentami z nowych i starych krajów UE pod względem akcentów kładzionych na określone kompetencje. Na przykład: Austriacy są bardziej zorientowani na umiejętności miękkie, podczas gdy Polacy i Węgrzy są bardziej zorientowani na umiejętności twarde.

logotypy na stronę
Newsletter
Skip to content