Erasmus+ Project: Modern Educational Methods
24 maja, 2022
Konkurs 2022 Gallup Exceptional Workplace Award
26 maja, 2022

Towards a New Agenda for Adult learning - Alison Crabb, Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Dokument Towards a New Agenda for Adult learning wytycza nowe kierunki rozwoju kompetencji we współczesnym świecie. Rezolucja przedstawia kształcenie dorosłych w szerszym sensie, wykraczającym poza podnoszenie kwalifikacji pracowników. Opiera się na poprzednim programie i ostatnich inicjatywach politycznych Unii Europejskiej.

Aktualne dane o kształceniu dorosłych to: ponad 50 milionów niskowykwalifikowanych dorosłych w UE, którzy uczestniczą w kształceniu jedynie na poziomie 3,4% w 2020 roku. Dla porównania – udział w doskonaleniu w grupie wszystkich dorosłych (25-64 lata) wyniósł 9,2%. Ambitnym celem działań Komisji Europejskiej jest to, by co najmniej 60% wszystkich dorosłych uczestniczyło w szkoleniach do 2030 r.

Osiągnięcie tego celu wymaga pracy państw członkowskich w następujących wymiarach:
• zarządzania,
• podaż i wykorzystanie możliwości uczenia się przez całe życie,
• dostępność i elastyczność,
• jakość, równość, włączenie i sukces w uczeniu się dorosłych,

Rezolucja podkreśla znaczenie ogólnokrajowych strategii:
• Odnotowuje znaczenie poradnictwa i walidacji dla celów uczenia się dorosłych
• Wymaga profesjonalizacji kadry zajmującej się kształceniem dorosłych

Trzy kroki ścieżek poprawy umiejętności
1. Osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach powinny mieć możliwość poddania się ocenie, aby zidentyfikować istniejące umiejętności i potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji.
2. Zalecenie stanowi, że osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach powinny otrzymać ofertę edukacyjną oraz szkolenie odpowiadające potrzebom określonym w ocenie umiejętności. Oferta szkoleniowa powinna również uwzględniać, w miarę możliwości lokalne, regionalne i krajowe potrzeby rynku pracy.
3. W kolejnym kroku osoby dorosłe powinny mieć możliwość przystąpienia do procesu walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego – w systemie Ram Kwalifikacji krajowych i europejskich.

Autor: Alison Crabb
Alison Crabb, pracuje w Komisji Europejskiej od 1999 roku. Obecnie kieruje DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Jej zespół współpracuje z państwami członkowskimi, partnerami społecznymi i innymi zainteresowanymi stronami, aby pomóc dorosłym w całej Europie w podnoszeniu ich umiejętności i ułatwianiu zrozumienia czym są umiejętności i kwalifikacje bez względu na różnice kulturowe.

logotypy-na-strone-2
Newsletter
Skip to content