Slajder nawigacja
Wstecz
Rekomendacja Rady 3/2022
12 października, 2022
Dalej
Jak mądrze edukować ? – webinar online
6 stycznia, 2023

" Konsultacje Rządowego Projektu Ustawy - o aktywizacji zawodowej - Informacja dla Sektora Usług Rozwojowych "

KONSULTACJE RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY

Projekt ustawy o aktywności zawodowej został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce „Projekty aktów prawnych” oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”.

Na przełomie września i października br. ogłoszony został projekt nowej ustawy, która ma zastąpić aktualnie obowiązującą ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku – o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Planowane wejście w życie nowej ustawy to 1 stycznia 2023 roku. Aktualnie trwa proces legislacyjny, w którym nie powinno zabraknąć głosu sektora usług rozwojowych, z uwagi na istotne znaczenie wielu obszarów regulowanych tą ustawą na rynek usług rozwojowych i działalność firm szkoleniowych.

To bardzo obszerna regulacja, podobnie jak ustawa, którą ma zastąpić – projekt zawiera 435 artykułów na 279 stronach. Samo uzasadnienie projektu to 99 stron tekstu. Z punktu widzenia naszego sektora szczególnie istotne regulacje zawarte są w Dziale VII, Rozdziale 3 - Rozwój zasobów ludzkich (str.81-98, art.95-128), oraz w Dziale VIII, Rozdziale 6 – Środki Funduszu Pracy na finansowanie zadań w ramach KFS (str. 197-199, art. 282-287). To nie oznacza, że w pozostałych działach projektu nie znajdują się propozycje o istotnym znaczeniu systemowym, czy też ważne dla tych firm sektora, które poza działalnością szkoleniową realizują inne formy pomocy regulowane ustawą, takie jak np. pośrednictwo pracy czy poradnictwo zawodowe. Na projekt patrzymy zatem całościowo, a każdy z nas może wnieść do wypracowywanej w imieniu naszego sektora opinii swój wkład, wynikający ze szczególnych kompetencji i doświadczeń praktycznych.

więcej informacji na stronie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych


Anuluj
Newsletter
Skip to content