Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego, Branża Usług Rozwojowych
11 lutego, 2022
Artykuł: „eLearning Benefits and Tips from Industry Experts”, Designing Digitally
17 lutego, 2022
 


Raport „Effective Trainers. Traditional and Virtual Classroom Success”, ATD Reaserch, September 2020


Raport jest efektem przeprowadzonej przez ATD Reaserch ankiety wśród 473 specjalistów ds. rozwoju posiadających wiedzę na temat działań szkoleniowych i rozwojowych prowadzonych przez trenerów w ich organizacji. Spośród ankietowanych 61% zajmuje stanowiska managerskie lub wyższe. 24% respondentów pochodzi z firmy zatrudniającej ponad 10 000 pracowników, a 49% z firm zatrudniających od 500 do 9999 pracowników.

Raport porównuje wysoce efektywne organizacje z organizacjami mniej efektywnymi, identyfikując najlepsze praktyki o statystycznie istotnym związku z osiąganiem wysokich wyników.
W badaniu zbadano ilu trenerów zatrudniały organizacje, jakie były obowiązki zawodowe trenerów, w jaki sposób organizacje oceniały wyniki trenerów oraz ich wiedzę. Raport koncentrował się również na badaniu elastyczności trenerów w dostosowywaniu dostarczanych treści, wsparcia technologicznego dla szkoleń oraz jak wykorzystywane są organizacyjne zasoby przedsiębiorstw w procesie uczenia się. Wreszcie w raporcie zbadano, czy organizacje wspierały trenerów.

Niektóre wyniki raportu:
• 16% organizacji zapewnia trenerom możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w kursach dla trenerów czy w konferencjach,
• 69% organizacji korzystało ze szkolenia w formach zdalnych i e-learningowych (z wykorzystaniem wirtualnych klas), a spośród nich 29% dobrze radziło sobie w kluczowych obszarach biznesowych,
• 82% uczestników szkoleń w formie zdalnej i e-learningowych, prowadzonych przez trenera wskazało, że zajęcia były oparte na grach,
• Praktycznie wszystkie firmy oferowały swoim pracownikom również tradycyjne szkolenia prowadzone przez trenerów,
• Korelacja tematyki szkoleń z sposobem ich realizacji
Prowadzone w pełni przez instruktora Samodzielne szkolenie e-learningowe Mieszanka obu rodzajów szkoleń
Rekomendacje

Pozwalaj trenerom na rozwój
Organizacje, które w dużym stopniu oferowały swoim trenerom możliwości rozwoju zawodowego, znacznie częściej niż inne organizacje osiągały wysokie wyniki. Rozwój jest kluczem do posiadania trenerów, którzy są dobrymi partnerami biznesowymi z umiejętnościami przywódczymi i organizacji. Programy rozwoju mogą pomóc nowym lub pracującym w niepełnym wymiarze godzin trenerom rozwinąć podstawowe umiejętności oraz pomóc doświadczonym trenerom wzbogacić to, co już posiada organizacja, ucząc się o specjalistycznych i zaawansowanych tematach.

Zapewnij trenerom elastyczność treści
Kiedy trenerzy mogli zmienić styl dostarczania, tempo i punkty nacisku dostarczanych treści, ale nie samą treść, ich organizacje znacznie częściej osiągały wysokie wyniki. Jednak gdy trenerzy projektowali i opracowywali własne treści, organizacje znacznie rzadziej osiągały wysokie wyniki. Zachęcanie trenerów do zdrowego poziomu elastyczności polega na tworzeniu treści, które zapewniają kilka możliwości wyboru działań. Taka strategia pozwala trenerom uzyskać te same wyniki z grupami o różnym poziomie doświadczenia.

Włącz różnorodne zajęcia edukacyjne Trenerzy w średniej wielkości organizacji często wykorzystywali sześć ćwiczeń do ogólnego szkolenia prowadzonego przez instruktora i trzy ćwiczenia do szkolenia w wirtualnej klasie. Jednak w obu przypadkach organizacje znacznie częściej osiągały wysokie wyniki, gdy trenerzy często stosowali szeroką gamę zajęć edukacyjnych. Zróżnicowanie metod nauczania zwiększa zaangażowanie, retencję i przetwarzanie poznawcze ucznia. Umożliwia także trenerom uwzględnienie różnych preferencji uczenia się i dostosowania przekazu do zróżnicowania wiekowego uczestników szkoleń.

Wspieraj szkolenia prowadzone przez trenera za pomocą technologii
Organizacje, które w dużym stopniu wspierały szkolenia z wykorzystaniem technologii, znacznie częściej osiągały wysokie wyniki. Poszczególne grupy technologii, które miały najsilniejszy związek z osiąganiem wysokich wyników, to rzeczywistość wirtualna. Jednak najważniejszym aspektem ulepszania szkolenia prowadzonego przez instruktora za pomocą technologii jest umiejętność kreatywnego i nieszablonowego myślenia.

Spraw, aby szkolenie było czymś więcej niż jednorazowym wydarzeniem
Większość zasobów dotyczących uczenia się zidentyfikowanych na potrzeby tego badania — pomoce w pracy i narzędzia wspierające wydajność, e-learning „we własnym tempie”, coaching, uczenie się społeczne, projekty indywidualne i projekty grupowe — miało znaczące powiązania z osiąganiem wysokich wyników. Wśród nich najsilniejsze efekty przyniosły projekty e-learningowe i grupowe „we własnym tempie”. Zachęcenie pracowników do nauki, zachowania i przekazywania wiedzy wymaga czegoś więcej niż samodzielna sesja szkoleniowa.
Popraw jakość szkolenia w klasie wirtualnej dzięki producentom edukacyjnym
Producenci szkoleń to profesjonaliści, którzy wspierają trenerów i uczniów podczas prowadzenia szkolenia w wirtualnej klasie. Mniej niż jedna na trzy organizacje (30 %), które zapewniały wirtualną klasę, miały producentów uczenia się, a te organizacje były znacznie bardziej skłonne do osiągania dobrych wyników. Producenci dodają wartość do szkolenia w wirtualnej klasie, ponieważ umożliwiają trenerom skupienie się na tworzeniu środowisk zorientowanych na ucznia.
 
POWER (1)
Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
Newsletter
Skip to content